Atro­pe­lla­des du­es per­so­nes que au­xi­li­a­ven un ho­me

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

TRÀN­SIT Du­es per­so­nes van mo­rir ahir atro­pe­lla­des men­tre au­xi­li­a­ven el con­duc­tor d’un ve­hi­cle que ha­via bol­cat a l’au­to­via A-66, a la lo­ca­li­tat de Gui­lle­na (Se­vi­lla). Es trac­ta d’un met­ge i un jo­ve que van bai­xar del ve­hi­cle per aten­dre el con­duc­tor d’un tu­ris­me que ha­via xo­cat amb un ca­mió a dos quarts de set del ma­tí i que van ser en­ves­tits per un al­tre ve­hi­cle. El fe­rit es­tà en es­tat greu a l’hos­pi­tal Vir­gen del Ro­cío de Se­vi­lla. / Agèn­ci­es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.