Una ofi­ci­na que vet­lla per la igual­tat

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PÀGINES ESPECIALS -

Al car­rer Fer­ran, 32, a to­car del car­rer Avi­nyó, al dis­tric­te de Ciu­tat Ve­lla, hi tro­bem l’Ofi­ci­na per la No Dis­cri­mi­na­ció (OND), “una es­pè­cie de Cen­tre d’Aten­ció Pri­mà­ria per aten­dre a les víc­ti­mes de l’odi i la in­to­le­ràn­cia”, apun­ta Jaume Asens, ti­nent d’al­cal­dia de Drets de Ciu­ta­da­nia, Par­ti­ci­pa­ció i Trans­pa­rèn­cia. L’es­pai, que ha es­tat re­for­mat re­cent­ment, tam­bé se­rà la seu del Cen­tre de Re­cur­sos en Drets Hu­mans, un nou ser­vei d’aten­ció a la ciu­ta­da­nia on s’in­for­ma, es for­ma i se sen­si­bi­lit­za so­bre drets hu­mans. A la ve­ga­da, l’OND tam­bé és l’en­car­re­ga­da de co­or­di­nar la llui­ta mu­ni­ci­pal con­tra la dis­cri­mi­na­ció amb les en­ti­tats i or­ga­nit­za­ci­ons de la ciu­tat que tre­ba­llen per pre­ve­nir-la i ga­ran­tir l’exer­ci­ci dels drets dels bar­ce­lo­nins.

ELS SER­VEIS

L’OND és un ser­vei mu­ni­ci­pal gra­tu­ït i con­fi­den­ci­al que ofe­reix aten­ció in­te­gral –as­ses­so­ra­ment le­gal, psi­co­so­ci­al o edu­ca­tiu– a aque­lles per­so­nes que han es­tat víc­ti­mes de dis­cri­mi­na­ció i tam­bé do­na su­port en la ges­tió de con­flic­tes, de­pe­nent del ti­pus de dis­cri­mi­na­ció que ha­gi pa­tit el ciu­ta­dà. Al­ho­ra, po­sa en mar­xa les san­ci­ons que si­guin apli­ca­bles i bus­ca com re­pa­rar la si­tu­a­ció. L’any pas­sat l’OND va aten­dre 160 sol·li­ci­tuds d’in­for­ma­ció i as­ses­so­ra­ment i va obrir 233 ex­pe­di­ents per dis­cri­mi­na­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.