BCo­mú i PDECat plan­te­gen un pla de xoc per al Ra­val

Mun­té de­bu­ta a l’es­ce­na mu­ni­ci­pal al cos­tat de Tri­as con­vi­dant l’al­cal­des­sa a pac­tar per re­sol­dre els pro­ble­mes del bar­ri

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - VIURE - BAR­CE­LO­NA Re­dac­ció

“La pri­me­ra ro­da de prem­sa de la fu­tu­ra al­cal­des­sa de Bar­ce­lo­na”. Amb aques­ta op­ti­mis­ta sen­tèn­cia ahir l’exal­cal­de Xa­vi­er Tri­as va apa­dri­nar l’ater­rat­ge a l’are­na po­lí­ti­ca mu­ni­ci­pal de l’aca­ba­da d’es­co­llir can­di­da­ta del PDECat a l’al­cal­dia de la ca­pi­tal ca­ta­la­na, Neus Mun­té. Ho va fer a peu de car­rer, a la ram­bla del Ra­val, on els dos di­ri­gents de­mò­cra­tes van re­cla­mar a Ada Co­lau “un pla de xoc” per “re­cu­pe­rar” aquest bar­ri de la ciu­tat “per als seus ve­ïns i ve­ï­nes” amb me­su­res en qua­tre àm­bits: la se­gu­re­tat, la sa­lut, l’ha­bi­tat­ge i els ser­veis pú­blics. El cas és que la pro­pos­ta del PDECat es va do­nar a conèi­xer po­ques ho­res abans que el pri­mer ti­nent d’al­cal­de, Ge­rar­do Pi­sa­re­llo, anun­ci­és en una ro­da de prem­sa de ba­lanç dels tres pri­mers anys del man­dat d’Ada Co­lau que al ple del prò­xim dia 25 el go­vern mu­ni­ci­pal pre­sen­ta­rà, pre­ci­sa­ment, un pla de xoc per al Ra­val per al qual con­fia ob­te­nir el su­port d’al­guns grups de l’opo­si­ció. Sem­bla que la ne­go­ci­a­ció i la pos­si­bi­li­tat d’un acord te­nen re­cor­re­gut.

No és ca­su­al que el PDECat es­co­llís el Ra­val per es­tre­nar una can­di­da­ta que en­ca­ra té un any per ex­pli­car el seu pro­jec­te per a Bar­ce­lo­na, però amb una do­ble di­fi­cul­tat. D’una ban­da, el fet de no dis­po­sar de cap pla­ta­for­ma institucional per pro­mou­re’s, ja que no ocu­pa cap càr­rec pú­blic. D’al­tra ban­da, l’ab­so­lu­ta in­cer­te­sa res­pec­te a la ma­ne­ra com s’aca­ba­rà or­ga­nit­zant la can­di­da­tu­ra o can­di­da­tu­res in­de­pen­den­tis­tes a les elec­ci­ons del juny del 2019. La­men­ta­ble­ment, el Ra­val tor­na a es­tar de mo­da, so­bre­tot per la pro­li­fe­ra­ció de nar­co­pi­sos, un pro­ble­ma so­ci­al que s’en­ca­val­ca amb el de l’ac­cés a l’ha­bi­tat­ge.

Xa­vi­er Tri­as va afir­mar que “quan et re­la­xes, no s’apli­quen les nor­ma­ti­ves i no s’exer­ceix l’au­to­ri­tat”, i ales­ho­res sor­gei­xen els pro­ble­mes, que de­ma­nen de­ter­mi­na­ció i es­forç per atu­rar-los. Per la se­va ban­da, Mun­té va ad­ver­tir un re­tro­cés del cli­ma so­ci­al al Ra­val i va plan­te­jar la ne­ces­si­tat de no li­mi­tar-se no­més a cri­ti­car i de­nun­ci­ar, si­nó tam­bé ofe­rir so­lu­ci­ons. Amb aques­ta in­ten­ció van pro­po­sar un pla de xoc “in­te­gral”, amb me­su­res efec­ti­ves, ava­lu­a­bles im­me­di­a­ta­ment, sos­tin­gu­des en el temps i amb do­ta­ció eco­nò­mi­ca.

El PDECat por­ta­rà aquest pla de xoc al ple­na­ri del prò­xim dia 25 amb la vo­lun­tat de ne­go­ci­ar amb el go­vern d’Ada Co­lau. La pos­si­bi­li­tat d’un acord no es pot des­car­tar, ate­sa la ne­ces­si­tat de BCo­mú de se­ge­llar un trac­tat que re­du­ei­xi les hos­ti­li­tats po­lí­ti­ques al vol­tant d’aquest bar­ri, con­ver­tit els úl­tims me­sos en una mo­les­ta pe­dra a la se­va sa­ba­ta, i la vo­lun­tat del PDECat de tor­nar a mos­trar-se com una for­ça amb men­ta­li­tat de go­vern.

En l’àm­bit de la se­gu­re­tat al Ra­val, la gua­nya­do­ra de les pri­mà­ri­es bar­ce­lo­ni­nes del PDECat va as­se­nya­lar la ne­ces­si­tat de dis­po­sar de més Gu­àr­dia Ur­ba­na, més do­ta­ci­ons i pa­tru­lles que ac­tu­ïn amb au­to­ri­tat i que se sen­tin re­col­za­des pel go­vern mu­ni­ci­pal. Pel que fa a la sa­lut, Neus Mun­té va apun­tar com a ob­jec­tiu nú­me­ro u llui­tar con­tra els nar­co­pi­sos, tam­bé amb més re­cur­sos hu­mans i ma­te­ri­als i amb un re­forç de l’aten­ció sa­ni­tà­ria. En ma­tè­ria d’ha­bi­tat­ge, els di­ri­gents del PDECat van des­ta­car que el pla de xoc hau­ria de mo­bi­lit­zar els pi­sos buits, co­men­çant pels de ti­tu­la­ri­tat mu­ni­ci­pal, i aug­men­tar les ins­pec­ci­ons.

Fi­nal­ment, per fre­nar la de­gra­da­ció de l’es­pai pú­blic del bar­ri, van re­cla­mar més ne­te­ja, més man­te­ni­ment i més edu­ca­dors de car­rer per ga­ran­tir la con­vi­vèn­cia. “No s’ha de per­me­tre –va dir Mun­té– que al­guns s’apo­de­rin de de­ter­mi­nats es­pais que són de tots”. “Si l’al­cal­des­sa as­su­meix el rep­te –va afe­gir Tri­as–, ens as­seu­rem i ne­go­ci­a­rem les xi­fres, la mo­bi­lit­za­ció de per­so­nal”. El pla anun­ci­at per Pi­sa­re­llo per “in­ten­si­fi­car la fei­na ja fe­ta” tam­bé dis­po­sa­rà d’una par­ti­da eco­nò­mi­ca.

Pi­sa­re­llo tam­bé anun­cia ini­ci­a­ti­ves per a Ciu­tat Ve­lla i obre de bat a bat les por­tes a un acord

MANÉ ESPINOSA

Neus Mun­té i Xa­vi­er Tri­as pas­se­jant per la ram­bla del Ra­val

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.