Més de 3.000 per­so­nes sen­se ca­sa a Bar­ce­lo­na

El còm­put anu­al de per­so­nes que dor­men al ras re­gis­tra 956 sen­se­sos­tre als car­rers de la ca­pi­tal ca­ta­la­na i 2.099 en equi­pa­ments

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - VIURE - ÁL­VA­RO LÓ­PEZ-BALCELLS

El re­comp­te va co­men­çar pun­tu­al a les dot­ze de la nit. Més de 900 vo­lun­ta­ris, co­or­di­nats per la Xar­xa d’Aten­ció a Per­so­nes Sen­se Llar (XAPLL), van re­cór­rer els car­rers de Bar­ce­lo­na du­rant la ma­ti­na­da de di­me­cres per fer el còm­put anu­al de per­so­nes que dor­men al car­rer. Agru­pats en un to­tal de 287 equips d’en­tre tres i qua­tre per­so­nes i re­par­tits pels di­fe­rents bar­ris, els vo­lun­ta­ris van pen­ti­nar du­rant du­es ho­res ca­da car­rer de la ciu­tat a fi de re­gis­trar les per­so­nes que dor­men al ras a Bar­ce­lo­na. Es­pais com ara el port, Mont­ju­ïc, Coll­se­ro­la i al­guns parcs van ser re­vi­sats per part de mem­bres dels ser­veis d’in­ter­ven­ció so­ci­al du­rant la nit de di­marts.

Es van re­gis­trar un to­tal de 956 per­so­nes dor­mint al car­rer i 2.099 que van pas­sar la nit allot­jats en equi­pa­ments, co­sa que su­ma un to­tal de 3.055 per­so­nes sen­se llar a Bar­ce­lo­na. Aques­tes xi­fres re­flec­tei­xen una lleu re­bai­xa en el nom­bre de per­so­nes que van dor­mir al ras res­pec­te al re­comp­te del 2017, que van ar­ri­bar a un to­tal de 1.026, al­ho­ra que mos­tren un re­punt a l’allot­ja­ment de per­so­nes en equi­pa­ments, quan la xi­fra del re­comp­te

an­te­ri­or va ser de 1.945 aco­llits.

La Van­guar­dia va po­der acom­pa­nyar un equip com­post per dos re­pre­sen­tants dels ser­veis so­ci­als, un em­pre­sa­ri i dos co­mer­ci­als d’una agèn­cia de vi­at­ges que van pen­ti­nar els car­rers de­li­mi­tats per la Gran Via, el pas­seig de Sant Jo­an, el car­rer Alí Bei i el car­rer Sar­de­nya. Els vo­lun­ta­ris han de re­gis­trar en un for­mu­la­ri i una app es­pe­cí­fi­ca per al re­comp­te el gè­ne­re de la per­so­na, el lloc on ha es­tat tro­ba­da, si va acom­pa­nya­da d’un ani­mal i, en cas de for­mar part d’un grup, si és en un as­sen­ta­ment de per­so­nes amb la ma­tei­xa pro­ble­mà­ti­ca. “En aques­ta zo­na de l’Ei­xam­ple no hi sol ha­ver gai­res sen­se­sos­tre, però els que hi ha so­len con­cen­trar-se a l’en­tra­da del cen­tre cí­vic del bar­ri”, co­men­ta una de les edu­ca­do­res so­ci­als poc abans d’ar­ri­bar a un as­sen­ta­ment d’on­ze sen­se­sos­tre a la pla­ça del Fort Pi­enc. L’ac­tu­al go­vern mu­ni­ci­pal ha aug­men­tat de 16 a 31 les per­so­nes im­pli­ca­des en els ser­veis d’in­ter­ven­ció so­ci­al, un in­cre­ment que, se­gons La­ia Or­tiz, ti­nent d’al­cal­de de Drets So­ci­als, “per­met més capa­ci­tat d’ob­ser­va­ció di­à­ria” i, en con­se­qüèn­cia, que el re­sul­tat que pre­sen­ta el re­comp­te anu­al dels vo­lun­ta­ris si­gui ca­da ve­ga­da més si­mi­lar a les xi­fres que s’es­ti­men des del ser­vei d’in­ter­ven­ció so­ci­al, que ges­ti­o­na di­à­ri­a­ment to­tes les qües­ti­ons re­la­ci­o­na­des amb el sen­se­lla­ris­me. La mis­sió d’aquest re­comp­te és ex­clu­si­va­ment comp­ta­bi­lit­zar les per­so­nes i re­gis­trar les da­des bà­si­ques per te­nir una ra­di­o­gra­fia com més fi­del mi­llor del per­fil de per­so­nes que dor­men a Bar­ce­lo­na, una ac­ció que sem­pre es mi­ra de fer sen­se per­tor­bar la in­ti­mi­tat dels transe­ünts, amb qui no es par­la en cap mo­ment. Les da­des que ges­ti­o­na l’Ajun­ta­ment re­flec­tei­xen la bai­xa­da de la mit­ja­na d’edat dels sen­se­sos­tre, que ha vist com els úl­tims temps ha pu­jat el nom­bre de jo­ves que vi­uen al car­rer, com tam­bé la quan­ti­tat de per­so­nes que te­nen una fei­na però no es po­den per­me­tre el llo­guer d’un ha­bi­tat­ge.

El ti­tu­lar d’avui –per des­grà­cia– és que més de 3.000 per­so­nes que vi­uen a Bar­ce­lo­na no te­nen llar i prop de 1.000 dor­men al car­rer. Tot i ai­xò, des de la XAPLL es­pe­ren que al­gun dia la no­tí­cia si­gui que els vo­lun­ta­ris van sor­tir a comp­tar per­so­nes al car­rer i van tor­nar amb els for­mu­la­ris buits.

Pu­ja el nom­bre de jo­ves que vi­uen a la via pú­bli­ca i dels que tre­ba­llen però no po­den pa­gar un llo­guer

LLIBERT TEI­XI­DÓ

La pla­ça del Fort Pi­enc és un punt fre­qüen­tat per per­so­nes sen­se llar a l’Ei­xam­ple

LLIBERT TEI­XI­DÓ

Els vo­lun­ta­ris van pen­ti­nar tots els car­rers de Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.