“Un 71% dels nos­tres ob­jec­tius, com­plerts”

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - VIURE -

El pri­mer ti­nent d’al­cal­de, Ge­rar­do Pi­sa­re­llo, va fer ahir ba­lanç dels tres anys de go­vern dels co­muns. Pi­sa­re­llo es va mos­trar sa­tis­fet i va dir que ja han com­plert amb un 71% dels seus ob­jec­tius. “Hem can­vi­at les pri­o­ri­tats i l’agen­da po­lí­ti­ca –va de­ta­llar–. Hem po­sat les ba­ses d’un can­vi que re­que­ri­rà fins a deu anys de fei­na. Ara –va afe­gir en re­la­ció amb el que que­da de man­dat– el que to­ca és apro­fun­dir en el can­vi”. A més, Pi­sa­re­llo va as­se­gu­rar que molts dels des­a­cords amb l’opo­si­ció que van fre­nar grans pro­jec­tes del go­vern, com el tram­via o la mul­ti­con­sul­ta, van es­tar mo­ti­vats per in­teres­sos par­ti­dis­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.