De­nún­cia con­tra Al­bi­ol per de­lic­tes d’odi

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - VIURE - Ba­da­lo­na

L’al­cal­des­sa de Ba­da­lo­na, Do­lors Sa­ba­ter, va anun­ci­ar ahir que el go­vern que pre­si­deix es­tu­dia apli­car me­su­res le­gals con­tra el lí­der del PP, Xa­vi­er Gar­cía Al­bi­ol, per una cam­pa­nya en què el PP ha re­par­tit fu­llets al bar­ri d’Ar­ti­gas en su­port a les crí­ti­ques ve­ï­nals con­tra l’ober­tu­ra d’un ora­to­ri mu­sul­mà. Al text re­cor­da: “Quan jo era al­cal­de, du­rant dos anys vam pro­hi­bir aquest ti­pus d’ins­tal·la­ci­ons”. I anun­cia que llui­ta­rà per im­pe­dir la que es­tà pre­vis­ta.

La cam­pa­nya ha ener­vat el go­vern de Ba­da­lo­na, que con­si­de­ra de­lic­te d’odi l’ac­ti­tud del po­pu­lar i en­tén que vul­ne­ra la lli­ber­tat de cul­te. A més a més, el re­co­nei­xe­ment ex­plí­cit d’ha­ver im­pe­dit nous cen­tres “vo­re­ja la pre­va­ri­ca­ció”.

Des del PP sol·li­ci­ten la pa­ra­lit­za­ció im­me­di­a­ta de les obres que es fan al car­rer Si­man­cas per cons­truir un ora­to­ri amb capa­ci­tat per a 240 per­so­nes. Con­si­de­ren que el per­mís d’obres s’ha ator­gat de ma­ne­ra ir­re­gu­lar i que les ac­tu­a­ci­ons no s’ade­qüen a l’es­ta­blert, se­gons de­nun­ci­en tam­bé al­guns ve­ïns que han po­sat en mar­xa una re­co­lli­da de fir­mes. Cri­ti­quen que la con­cen­tra­ció de cen­tres de cul­te con­tri­bu­eix “a la gue­tit­za­ció”.

La re­gi­do­ra de Con­vi­vèn­cia i Me­di­a­ció, Fàtima Ta­leb, va as­se­gu­rar que ha man­tin­gut reu­ni­ons amb un gran nom­bre de ve­ïns i en­ti­tats de bar­ri, i atri­bu­eix les pro­tes­tes a la “desin­for­ma­ció dels ve­ïns”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.