In­dig­na­ció a l’Ebre des­prés d’una no­va víc­ti­ma mor­tal a l’N-340

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - VIURE - Es­te­ve Gi­ralt

ALCANAR Sen­ti­ment d’in­dig­na­ció i aban­do­na­ment per part del Mi­nis­te­ri de Fo­ment a les Ter­res de l’Ebre, des­prés d’un al­tre ac­ci­dent mor­tal amb ca­mi­ons a l’N-340. El si­nis­tre, en què hi ha­via im­pli­cats qua­tre ca­mi­ons i un tu­ris­me, va te­nir lloc di­me­cres a la tar­da just al lí­mit ter­ri­to­ri­al en­tre Alcanar (Mont­sià) i Vi­na­ròs (Baix Ma­es­trat), i va dei­xar, a més, cinc fe­rits. La col·li­sió múl­ti­ple, en el punt qui­lo­mè­tric 1.058, va obli­gar a ta­llar l’N-340 du­rant gai­re­bé sis ho­res al seu pas per Alcanar en els dos sen­tits de la cir­cu­la­ció, se­gons el Ser­vei Ca­ta­là de Tràn­sit. El Mi­nis­te­ri de Fo­ment con­ti­nua sen­se fer re­a­li­tat, a l’N-340, el des­vi­a­ment dels ca­mi­ons per l’AP-7, un com­pro­mís pac­tat amb la Ge­ne­ra­li­tat que ja s’hau­ria d’ha­ver apli­cat al ge­ner. El Go­vern cen­tral en­ca­ra no ha con­cre­tat cap ca­len­da­ri, tot i que as­se­gu­ra que es con­ti­nua tre­ba­llant per ac­ce­le­rar al mà­xim la des­vi­a­ció del tràn­sit pe­sant. La tra­mi­ta­ció es tro­ba ara en l’úl­ti­ma fa­se, no­més pen­dent de l’apro­va­ció del de­cret llei que fa­rà efec­ti­ves les bo­ni­fi­ca­ci­ons. Ara per ara les úni­ques me­su­res in­tro­du­ï­des per Fo­ment –ti­tu­lar de la via– en aques­ta car­re­te­ra ve­lla i ob­so­le­ta han si­gut la cons­truc­ció de di­ver­ses ro­ton­des i la pro­hi­bi­ció d’avan­çar en pràc­ti­ca­ment tots els trams de l’N-340 al seu pas per les co­mar­ques ebren­ques. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.