La ba­ta­lla de Bar­ce­lo­na ja es lliu­ra a Ciu­tat Ve­lla

Les as­so­ci­a­ci­ons ve­ï­nals es po­la­rit­zen en un de­bat que de­ter­mi­na­rà les elec­ci­ons mu­ni­ci­pals

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - LUIS BENVENUTY Bar­ce­lo­na

La llui­ta elec­to­ral ja s’ha des­fer­mat als car­rers de Ciu­tat Ve­lla. El re­vi­ta­lit­zat tei­xit ve­ï­nal del dis­tric­te no pa­ra de po­la­rit­zar-se. La xa­cra dels nar­co­pi­sos va aga­far mol­tes en­ti­tats de sem­pre a con­tra­peu i va im­pul­sar un nou mo­vi­ment ciu­ta­dà. Fa un any les no­ves as­so­ci­a­ci­ons en­ca­ra bas­ti­en ponts, ara es llan­cen els plats pel cap. La in­fo­gra­fia d’aques­ta pà­gi­na mos­tra al­guns dels pro­ta­go­nis­tes del de­bat. Molts par­tits co­que­te­gen amb ells. Sa­ben que aques­ta pug­na in­flui­rà en les prò­xi­mes elec­ci­ons mu­ni­ci­pals.

To­tes les en­ti­tats di­uen que són apar­ti­dis­tes; però els dis­cur­sos d’unes afa­vo­rei­xen el go­vern de l’al­cal­des­sa Ada Co­lau i els d’al­tres, als par­tits de l’opo­si­ció. Unes di­uen que el prin­ci­pal ori­gen de la de­gra­da­ció és l’es­pe­cu­la­ció im­mo­bi­li­à­ria, la mas­si­fi­ca­ció tu­rís­ti­ca, l’ac­ció dels lob­bi­es... i ocu­pen pisos buits d’en­ti­tats fi­nan­ce­res per im­pe­dir que els nar­cos tor­nin a ins­tal·lar-s’hi. Al­tres as­so­ci­a­ci­ons, en can­vi, afir­men que pot­ser sí que les cons­pi­ra­ci­ons del ca­pi­ta­lis­me són cer­tes però que els ciu­ta­dans sem­pre han de com­plir la llei i que les ad­mi­nis­tra­ci­ons, abans que res, han de po­sar fi a la in­se­gu­re­tat i l’in­ci­vis­me.

Els del se­gon bàn­dol te­nen ten­dèn­cia a pen­jar fo­tos i ví­de­os de xe­rin­gues al car­rer, de dro­go­ad­dic­tes es­pa­ter­rats, de ba­ra­lles en­tre ca­mells, pros­ti­tu­tes, bor­rat­xos... Úl­ti­ma­ment aquests ve­ïns són acu­sats de prac­ti­car el po­pu­lis­me pu­ni­tiu, d’es­tig­ma­tit­zar els seus bar­ris i de se­guir el joc als fons d’in­ver­sió que s’apro­fi­ten de la de­gra­da­ció.

“De­ma­nant més po­li­ci­es, es­tan

do­nant su­port a molts dels par­tits que ens van con­duir a aques­ta si­tu­a­ció –diu Án­gel Cor­de­ro, mem­bre d’Ac­ció Ra­val–. El dia que dos tra­fi­cants van sor­tir a to­tes les te­le­vi­si­ons ba­ra­llant-se a cop de mat­xet hi va ha­ver 16 des­no­na­ments al Ra­val. Què és més im­por­tant? El bar­ri és mi­llor que fa un any per la fei­na que es­tan fent les en­ti­tats a molts car­rers, i no per les fo­tos de xe­rin­gues de molts comp­tes de Twit­ter. L’al­tre dia, a Ri­e­ra Bai­xa, van fer una pa­e­lla per aju­dar du­es fa­mí­li­es sen­se re­cur­sos. No vo­lem que els po­lí­tics s’apro­pi­ïn de la llui­ta ve­ï­nal. A les nos­tres as­sem­ble­es hi va ve­nir gent pro­pe­ra al PDECat i ERC. Ens van pre­gun­tar com ens po­di­en aju­dar. Els vam dir que aquell no era el seu es­pai. La CUP ens va con­vi­dar a unes xer­ra­des. Ens va sem­blar bé. Vo­len acu­sar-nos de do­nar su­port a Co­lau? Pre­fe­rim tre­ba­llar que cri­ti­car. Nos­al­tres no te­nim in­teres­sos po­lí­tics”.

“Sí, el nos­tre pre­si­dent es­tà afi­li­at al PSC, la nos­tra tre­so­re­ra al PDECat, un al­tre de la jun­ta és de Ciu­ta­dans –diu Lau­ra de la Cruz, vi­ce­pre­si­den­ta d’Illa Ro­ba­dor-Pi­cal­quers-Roig (RPR)–, i jo m’es­tic pen­sant pre­sen­tar-me per ERC, si pot ser... Vull tre­ba­llar pel meu bar­ri. Hi ha qües­ti­ons en les quals tots ens po­dem po­sar d’acord, in­de­pen­dent­ment dels nos­tres par­tits. Nos­al­tres sem­pre hem tin­gut un con­tac­te molt fluid amb tots els po­lí­tics. Menys amb la CUP ens reu­nim amb tots. Ens uti­lit­zem els uns als al­tres. Pot­ser els que més es mo­uen

El de­bat ve­ï­nal pre­ce­deix les elec­ci­ons més re­nyi­des de Bar­ce­lo­na

són els de Ciu­ta­dans, en­ca­ra que el so­ci­a­lis­ta Jau­me Coll­bo­ni va a tot ar­reu. Nos­al­tres no­més li de­ma­nem al go­vern de Co­lau que fa­ci la se­va fei­na, que els nos­tres fills pu­guin ju­gar als parcs. Els ve­ïns no po­dem de­di­car-nos a ocu­par pisos per fo­ra­gi­tar els nar­cos. Tots hem de com­plir la llei”.

El que pas­sa a Ciu­tat Ve­lla no ha es­tat mai un re­flex del que pas­sa a la res­ta de dis­tric­tes. Però sem­pre ha in­flu­ït en el vot dels bar­ce­lo­nins. Fa molt de temps que el PSC va per­dre la se­va gran influència so­bre el tei­xit ve­ï­nal, però més de tres anys al poder van es­quer­dar el re­lleu de BCo­mú.

Tam­bé van que­dar en­re­re aque­lles mo­bi­lit­za­ci­ons a la Bar­ce­lo­ne­ta tan afins als co­muns i que tant van des­gas­tar l’al­cal­de Xa­vi­er Tri­as. Anys en­re­re La Bar­ce­lo­ne­ta Diu Prou i L’Òs­tia van ca­na­lit­zar el des­con­ten­ta­ment per la pro­li­fe­ra­ció de pisos tu­rís­tics il·le­gals. Ga­la Pin, ara re­gi­do­ra del dis­tric­te, era ales­ho­res una ac­ti­vis­ta vin­cu­la­da a L’Òs­tia. “M’ho he pas­sat bom­ba a la ma­ni de la Bar­ce­lo­ne­ta”, va tui­te­jar l’agost del 2014. “La Bar­ce­lo­ne­ta és dels ve­ïns: fo­ra es­pe­cu­la­dors”, va te­cle­jar Co­lau en aque­lles da­tes. El 2015 CiU va per­dre aquí una ter­ce­ra part dels seus vots i BCo­mú els va tri­pli­car.

“Després L’Òs­tia va re­bai­xar el to de les se­ves rei­vin­di­ca­ci­ons i va dei­xar de ser tan ac­ti­va a les au­di­èn­ci­es pú­bli­ques –diu Ma­nel Mar­tí­nez, vi­ce­pre­si­dent de l’as­so­ci­a­ció de ve­ïns de la Bar­ce­lo­ne­ta–. A més, gent de la Pla­ta­for­ma d’Afec­tats per la Hi­po­te­ca que tam­bé era a La Bar­ce­lo­ne­ta Diu Prou re­pe­tia que ha­ví­em de do­nar temps a l’Ajun­ta­ment. Al­guns ens en vam anar a al­tres en­ti­tats que s’es­ta­ven re­no­vant. Pen­sà­vem que ca­lia llui­tar con­tra l’es­pe­cu­la­ció, però tam­bé con­tra al­tres pro­ble­mes”. Aques­ta as­so­ci­a­ció va ser aquest es­tiu un dels ca­ta­lit­za­dors del tsu­na­mi ve­ï­nal: més de 20 en­ti­tats de tot Bar­ce­lo­na van con­gre­gar el 15 de se­tem­bre un mi­ler de per­so­nes per de­ma­nar al Con­sis­to­ri que atu­ri la in­se­gu­re­tat i l’in­ci­vis­me. En­ca­ra que al­gu­nes en­ti­tats afi­li­a­des, com les del Ra­val o la Vi­la Olím­pi­ca, es van su­mar al seu ma­ni­fest, la Fe­de- ra­ció d’As­so­ci­a­ci­ons de Ve­ïns de Bar­ce­lo­na (Favb) no ho va fer. “El que vam fer va ser aten­dre les re­cla­ma­ci­ons de la gent –pros­se­gueix Mar­tí­nez–. El Con­sis­to­ri no pot ex­cu­sar-se di­ent que tot és cul­pa del ca­pi­ta­lis­me. Con­ti­nu­em a la Favb, però som molt crí­tics. De­fen­sem un mo­del de gent que s’uneix pel bar­ri, on hi té ca­bu­da el que pen­ja l’es­te­la­da i el que pen­ja la ban­de­ra es­pa­nyo­la. Di­uen que el dia de la nos­tra ma­ni­fes­ta­ció hi ha­via gent de Ciu­ta­dans i ERC ani­mant els co­mer­ci­ants del Ra­val a anar-hi? Si va ser ai­xí, no em sem­bla bé, però en­tenc que l’opo­si­ció bus­qui el seu fo­rat al mo­vi­ment ve­ï­nal, tal com ho van fer Ada Co­lau i Ga­la Pin. Quan la ma­ni­fes­ta­ció del tsu­na­mi va ar­ri­bar a Sant Jau­me ens es­pe­ra­ven Ca­ri­na Me­jí­as i Neus Mun­té. Els vam dir que no ens sem­bla­va apro­pi­at”.

“El tei­xit associatiu és més in­de­pen­dent que mai –diu Iñaki Gar­cía a la lli­bre­ria El Lokal, un punt de tro­ba­da de ve­ïns del Ra­val des de fa més de 30 anys–. Els co­muns van ge­ne­rar ex­pec­ta­ti­ves que no es van com­plir. Ai­xò va frus­trar mol­ta gent. Ara vé­nen unes elec­ci­ons tre­men­da­ment dis­pu­ta­des. Els po­lí­tics vo­len acos­tar-se a les en­ti­tats, però no sa­ben com fer-ho. A més a més, el Ra­val és ir­re­pre­sen­ta­ble, al­menys d’una so­la ma­ne­ra. Per ai­xò molts no vam do­nar su­port al tsu­na­mi. Hem de po­sar so­bre la tau­la qües­ti­ons im­por­tants de de­bò. Per què no es pot mun­tar un de­bat se­rè so­bre el Mac­ba i el CAP del bar­ri? De­ma­nar po­li­ci­es les 24 ho­res per­què hi ha me­nors desa­te­sos és un fra­càs”.

La llui­ta de la gent con­tra els nar­co­pi­sos va im­pul­sar un nou mo­vi­ment ciu­ta­dà

ÀLEX GAR­CIA

Ve­ïns del Ra­val van ce­le­brar ahir amb un ver­mut el pri­mer ani­ver­sa­ri del tan­ca­ment dels nar­co­pi­sos del car­rer d’En Roig

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.