La Fis­ca­lia de­ma­na­rà re­bel·lió per l’1-O, sen­se la pe­na més du­ra

L’acu­sa­ció pú­bli­ca man­té la qua­li­fi­ca­ció del pre­sump­te de­lic­te, però es plan­te­ja de­ma­nar en­tre 15 i 25 anys i no 30 La pe­ti­ció es for­mu­la­rà al fi­nal del ju­di­ci con­tra els lí­ders in­de­pen­den­tis­tes, que es pre­veu al ge­ner

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - JO­SÉ MARÍA BRUNET

La Fis­ca­lia es­tà do­nant els úl­tims re­tocs al seu es­crit de qua­li­fi­ca­ció pro­vi­si­o­nal so­bre el cas 1-O, en què man­tin­drà l’acu­sa­ció de re­bel·lió. Però té obert un de­bat so­bre la pe­na que sol·li­ci­ta­rà. La de­ci­sió de­fi­ni­ti­va no es­tà pre­sa, si bé exis­teix la pos­si­bi­li­tat que no se sol·li­ci­tin les pe­nes mà­xi­mes (que po­den ar­ri­bar als 30 anys de pre­só) i la pe­ti­ció es que­di un es­glaó per so­ta, en­tre els 15 i els 25 anys de pre­só, pre­vis­tos per als que pro­mo­guin el de­lic­te sen­se ús d’ar­mes.

En tot cas, la qua­li­fi­ca­ció que ara es pre­sen­ta­rà és he­re­ta­da, per­què pro­vé de la tas­ca fe­ta so­ta l’au­to­ri­tat de fis­cals ge­ne­rals an­te­ri­ors a l’ac­tu­al, María Jo­sé Se­gar­ra. El mo­ment de­ci­siu ar­ri­ba­rà en el ju­di­ci oral, quan els fis­cals ha­gin de pro­nun­ci­ar-se so­bre les se­ves con­clu­si­ons de­fi­ni­ti­ves. Per ai­xò, un sec­tor de la Fis­ca­lia con­si­de­ra pre­ma­tu­ra qual­se­vol re­bai­xa i pro­po­sa no des­ar­mar-se ni en­se­nyar to­tes les car­tes abans de la vis­ta.

En pa­ral·lel, el Tri­bu­nal Su­prem (TS) fa­rà la set­ma­na en­trant el pas de­ci­siu per fer pos­si­ble que el ju­di­ci del cas 1-O co­men­ci al ge­ner. Els ma­gis­trats es dis­po­sen a dic­tar una re­so­lu­ció per la qual es con­fir­ma­rà la con­clu­sió del su­ma­ri (ja acor­da­da pel jut­ge Pa­blo Lla­re­na i con­tra la qual han re­cor­re­gut les de­fen­ses) i s’obri­rà la fa­se del ju­di­ci oral.

La im­por­tàn­cia d’aques­ta de­ci­sió rau en què im­me­di­a­ta­ment després es do­na­rà tras­llat de la cau­sa a la Fis­ca­lia, per tal que en el ter­mi­ni de cinc di­es pre­sen­ti les se­ves con­clu­si­ons pro­vi­si­o­nals: els fis­cals hi hau­ran d’ex­po­sar si man­te­nen o no l’acu­sa­ció de re­bel·lió pels fets dels di­es 20 i 21 de se­tem­bre de l’any pas­sat da­vant de la Con­se­lle­ria d’Economia i pel re­fe­rèn­dum de l’1-O.

Lla­re­na va do­nar per con­clòs el su­ma­ri el 10 de ju­li­ol, i des d’ales­ho­res s’ha es­tat pro­duint un pols cons­tant en­tre el Su­prem i les de­fen­ses. La Sa­la Pe­nal vol­dria ha­ver avan­çat molt més de pres­sa cap al ju­di­ci, però els rei­te­rats re­cur­sos in­ter­po­sats ho han im­pe­dit. Fins al punt que en una in­ter­lo­cu­tò­ria de la set­ma­na pas­sa­da els ma­gis­trats van ar­ri­bar a par­lar d’“es­tra­tè­gi­es di­la­tò­ri­es” i de “mala fe”. El Su­prem no ho re­flec­ti­rà en una re­so­lu­ció, però en l’Alt Tri­bu­nal im­pe­ra la con­vic­ció que els re­tards en el tan­ca­ment de­fi­ni­tiu de la cau­sa obe­ei­xen a pro­pò­sits de na­tu­ra­le­sa es­sen­ci­al­ment po­lí­ti­ca.

Exis­tei­xen, en su­ma, po­ques pos­si­bi­li­tats, per no dir nul·les, de què pros­pe­rin mol­tes de les pe­ti­ci­ons for­mu­la­des per les de­fen­ses a fi que es prac­ti­quin no­ves di­li­gèn­ci­es abans que el su­ma­ri pas­si al fis­cal per­què es pro­nun­ciï so­bre la se­va qua­li­fi­ca­ció pro­vi­si­o­nal dels fets. Els ma­gis­trats que jut­ja­ran el cas 1-O es reu­ni­ran la set­ma­na que ve per pren­dre una de­ci­sió, però dins del Su­prem s’es­ti­ma que no acor­da­ran res que en­dar­re­rei­xi per més temps el fi­nal de la in­ves­ti­ga­ció. El més pro­ba­ble, per tant, és que re­me­tin les parts al ju­di­ci oral per a la pràc­ti­ca de to­tes les pro­ves (ja si­guin tes­ti­fi­cals o do­cu­men­tals) que con­si­de­rin ne­ces­sà­ri­es per sos­te­nir les se­ves te­sis.

La Fis­ca­lia, al seu torn, ja té molt avan­ça­des les se­ves con­clu­si­ons pro­vi­si­o­nals. Hi ha es­tat tre­ba­llant des de fa me­sos i els qua­tre fis­cals en­car­re­gats del cas (Ja­vi­er Za­ra­go­za, Con­su­e­lo Ma­dri­gal, Jai­me Mo­re­no i Fi­del Ca­de­na) te­nen pre­vist fins i tot el re­par­ti­ment de les tas­ques que els cor­res­pon­dran a ca­das­cun d’ells en el ju­di­ci oral. En te­o­ria, fins que es pre­sen­ti l’es­crit s’hi po­den fer can­vis, però a la Fis­ca­lia nin­gú no apos­ta per va­ri­a­ci­ons subs­tan­ci­als en les te­sis ini­ci­als de la que­re­lla que va do­nar ori­gen a aquest pro­ce­di­ment ju­di­ci­al.

Es té cons­tàn­cia que la de­ci­sió de man­te­nir el de­lic­te de re­bel·lió és molt fer­ma, i que de­pen­drà del que pas­si en el ju­di­ci oral la mo­du­la­ció de­fi­ni­ti­va so­bre les pe­nes que se sol·li­ci­tin o fins i tot un pos­si­ble can­vi d’aques­ta qua­li­fi­ca­ció per d’al­tres que com­por­tin una san­ció molt me­nor, com les de se­di­ció o cons­pi­ra­ció per a la re­bel·lió, que su­po­sen perí­o­des de pri­va­ció de lli­ber­tat d’una du­ra­da molt in­fe­ri­or: de 8 a 15 anys en el pri­mer cas i cap a 5 anys en el se­gon.

Dins del Su­prem s’es­ti­ma que el Go­vern ara no té mar­ge d’ac­tu­a­ció en el cas que pre­ten­gués exer­cir al­gu­na influència en la Fis­ca­lia per mo­di­fi­car subs­tan­ci­al­ment els seus plan­te­ja­ments. L’Exe­cu­tiu an­te­ri­or ja va ser fa­vo­ra­ble a què els fis­cals de­ma­nes­sin la lli­ber­tat de l’ex­con­se­ller d’In­te­ri­or, Jo­a­quim Forn, i aquests van anar a la vis­ta ex­pli­cant que for­mu­la­ven aque­lla sol·li­ci­tud (re­but­ja­da pel TS) per ordre del fis­cal ge­ne­ral, que ales­ho­res era Ju­lián Sánc­hez Mel­gar, subs­ti­tu­ït per María Jo­sé Se­gar­ra per l’ac­tu­al Exe­cu­tiu im­me­di­a­ta­ment després de la mo­ció de cen­su­ra.

El TS dic­ta­rà la set­ma­na en­trant la in­ter­lo­cu­tò­ria d’ober­tu­ra del ju­di­ci oral per­què pu­gui co­men­çar al ge­ner

ABEL ALONSO / EFE

La fis­cal ge­ne­ral de l’Es­tat, María Jo­sé Se­gar­ra, en una imat­ge de la set­ma­na pas­sa­da a Lo­gro­nyo

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.