Gas­par Noé

DIRECTOR DE CINEMA

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI -

El ju­rat del Fes­ti­val In­ter­na­ci­o­nal de Cinema Fan­tàs­tic de Sit­ges va con­ce­dir ahir a la nit el pre­mi a la mi­llor pel·lí­cu­la a la pro­vo­ca­do­ra Cli­max, que gi­ra al vol­tant d’un grup de ba­lla­rins, di­ri­gi­da pel fran­cès Gas­par Noé.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.