Ni­colás Ma­du­ro

PRE­SI­DENT DE VENEÇUELA

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI - CARACAS / MADRID Re­dac­ció

L’opo­si­ció ve­ne­ço­la­na va ce­le­brar l’ex­car­ce­ra­ció de l’ex­di­ri­gent es­tu­di­an­til Lo­rent Sa­lih, de­tin­gut des del se­tem­bre del 2014. Però no n’hi ha prou. No es po­den obli­dar els 252 pre­sos po­lí­tics més que té el rè­gim de Ma­du­ro.

Lo­rent Sa­leh va ar­ri­bar ahir al ma­tí a Madrid en un vol di­rec­te des de Caracas. El lí­der es­tu­di­an­til ve­ne­ço­là, em­pre­so­nat i tor­tu­rat du­rant qua­tre anys, va re­cu­pe­rar la lli­ber­tat di­ven­dres. El rè­gim bo­li­va­rià que pre­si­deix Ni­colás Ma­du­ro va dir que el dei­xa­va lliu­re per evi­tar que se su­ï­ci­dés i que ho fe­ia, tam­bé, com a part d’un “pla de re­con­ci­li­a­ció” per re­bai­xar la ten­sió po­lí­ti­ca.

Quan va ar­ri­bar a Madrid, Sa­leh, de 30 anys, va re­co­nèi­xer que no te­nia ni idea que se­ria alli­be­rat. Es­ta­va pres a l’He­li­coi­de, un cen­tre co­mer­ci­al re­con­ver­tit en la pre­só del Se­bin, el ser­vei d’in­tel·li­gèn­cia militar, al cen­tre de Caracas.

Di­ven­dres “em van cri­dar, em van treu­re de la cel·la i em van dir que ana­va a ini­ci­ar un nou pro­cés en la me­va vi­da, però no sa­bi­en exac­ta­ment què era”. “Em van fer pu­jar en una pa­tru­lla i em van por­tar a l’ae­ro­port”. Allà va aga­far el vol d’Ibe­ria amb rumb a Madrid.

Les au­to­ri­tats ve­ne­ço­la­nes no van vo­ler que ve­iés la se­va ma­re, que l’es­ta­va es­pe­rant da­vant de l’He­li­coi­de. No­més es van poder sa­lu­dar per te­lè­fon.

Fa qua­tre anys, Ya­mi­le Sa­leh va mun­tar una cam­pa­nya in­ter­na­ci­o­nal per alli­be­rar el seu fill i no va per­dre mai l’es­pe­ran­ça. Fa uns di­es, als di­pu­tats de l’As­sem­blea Na­ci­o­nal –do­mi­na­da per la min­vant i di­vi­di­da opo­si­ció po­lí­ti­ca– els va re­cor­dar que so­bre en Lo­rent no hi pe­sa­va cap acu­sa­ció for­mal i que fins i tot la Fis­ca­lia ha­via de­ma­nat de po­sar-lo en lli­ber­tat al ju­li­ol, una re­co­ma­na­ció que el jut­ge no va te­nir en comp­te.

L’alli­be­ra­ment de Sa­leh ha es­tat pos­si­ble grà­ci­es a la me­di­a­ció di­plo­mà­ti­ca del Go­vern es­pa­nyol, con­cre­ta­ment de Ju­an Pa­blo De­lai­gle­sia, se­cre­ta­ri d’Es­tat de Co­o­pe­ra­ció i d’Ibe­ro­a­mè­ri­ca i el Ca­rib, que aquests úl­tims di­es ha es­tat a Caracas i que ahir el va acom­pa­nyar en el vol cap a Madrid. El mi­nis­tre d’Afers Ex­te­ri­ors, Jo­sep Bor­rell, va dir a Twit­ter que, amb l’alli­be­ra­ment de Sa­leh, Veneçuela fa un pas en la di­rec­ció cor­rec­ta per re­duir la ten­sió po­lí­ti­ca i afa­vo­rir la re­con­ci­li­a­ció.

Sa­leh es va con­ver­tir en un de­fen­sor dels drets hu­mans a par­tir del 2007. Va ser pro­ces­sat per ai­xò i el 2013 va de­ci­dir fu­gir a Co­lòm­bia. El Go­vern ve­ne­ço­là el va acu­sar lla­vors de cons­pi­rar per co­me­tre atemp­tats i el pre­si­dent co­lom­bià, Ju­an Ma­nu­el San­tos, el va ex­tra­dir, una de­ci­sió que va vi­o­lar els drets hu­mans, se­gons l’ONU. San­tos, tot i ai­xò, bus­ca­va lla­vors el su­port de Ma­du­ro en les ne­go­ci­a­ci­ons amb les FARC, i Sa­leh era un peó de can­vi.

San­tos va gua­nyar després el pre­mi No­bel de la Pau. Sa­leh, per la se­va ban­da, amb la res­ta de pre­sos po­lí­tics ve­ne­ço­lans, va ob­te­nir l’úl­tim pre­mi Sàk­ha­rov del Par­la­ment Eu­ro­peu.

A Veneçuela hi que­den 252 pre­sos po­lí­tics, se­gons l’oe­na­gé Fo­ro Pe­nal. Sa­leh va as­se­nya­lar ahir que llui­ta­rà per l’alli­be­ra­ment de tots. Té pre­vist sol·li­ci­tar re­fu­gi a Es­pa­nya, però tam­bé va dir que avi­at tor­na­rà a Veneçuela.

Sa­leh va pas­sar els dos pri­mers anys de­tin­gut a la Tum­ba, un com­plex de set cel·les de dos per tres me­tres, cinc pisos per so­ta del car- rer, a la seu del Se­bin. Allà va ser tor­tu­rat i va in­ten­tar su­ï­ci­dar-se du­es ve­ga­des. “Era l’únic me­ca­nis­me de de­fen­sa que te­nia”, va ex­pli­car ahir. La vi­da a l’He­li­coi­de tam­bé va ser di­fí­cil. Al maig va par­ti­ci­par en un mo­tí amb al­tres pre­sos po­lí­tics per exi­gir més bo­nes con­di­ci­ons, una pro­tes­ta que li va cos­tar pas­sar 66 di­es in­co­mu­ni­cat.

Ara Ma­du­ro el dei­xa en lli­ber­tat uns di­es després que aques­ta set­ma­na el po­lí­tic opo­si­tor Fer­nan­do Albán, del par­tit Pri­mer Jus­tí­cia, cai­gués de la dese­na plan­ta de l’edi­fi­ci del Se­bin. El Go­vern as­se­gu­ra que es va vo­ler su­ï­ci­dar, men­tre que l’opo­si­ció no dub­ta que va ser as­sas­si­nat.

Du­rant els qua­tre anys que ha es­tat em­pre­so­nat, Sa­leh no va com­pa­rèi­xer mai da­vant d’un jut­ge i no va ser acu­sat mai for­mal­ment de res. El seu cas és un exem­ple clar de la des­com­po­si­ció de l’Es­tat de dret que es viu a Veneçuela.

RONALDO SCHEMIDT / AFP

Ya­mi­le Sa­leh, la ma­re d’en Lo­rent, quan va sa­ber la no­tí­cia de l’alli­be­ra­ment da­vant la pre­só He­li­coi­de

EFE

De­lai­gle­sia i Sa­leh ahir a Ba­ra­jas

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.