Un test per a Merkel

Els son­de­jos de les elec­ci­ons re­gi­o­nals va­ti­ci­nen la fi de la ma­jo­ria ab­so­lu­ta

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI - MARÍA-PAZ LÓPEZ Mu­nic. Cor­res­pon­sal

Ba­vi­e­ra vo­ta avui so­bre la his­tò­ri­ca he­ge­mo­nia de la con­ser­va­do­ra CSU d’An­ge­la Merkel i els son­de­jos de les elec­ci­ons re­gi­o­nals va­ti­ci­nen el fi­nal de la ma­jo­ria ab­so­lu­ta.

El so­trac cla­vat al sis­te­ma de par­tits d’Ale­ma­nya en les elec­ci­ons ge­ne­rals del se­tem­bre del 2017, que va con­duir l’ac­tu­al i os­cil·lant Go­vern de co­a­li­ció de con­ser­va­dors i so­ci­al­de­mò­cra­tes de la can­ce­lle­ra An­ge­la Merkel, re­ver­be­ra en l’adi­ne­rat land de Ba­vi­e­ra, que avui ce­le­bra uns co­mi­cis re­gi­o­nals con­ver­tits en un tri­ple test.

No no­més es di­ri­meix la his­tò­ri­ca he­ge­mo­nia del par­tit con­ser­va­dor ba­va­rès, la Unió So­ci­al Cris­ti­a­na (CSU), si­nó tam­bé el grau d’ac­cep­ta­ció de la co­a­li­ció fe­de­ral, per bé que tot in­di­ca que la can­ce­lle­ra que­da­rà sa­na i es­tàl­via. I es ca­li­bra­rà so­bre­tot la for­ta­le­sa que res­ta als

Volks­par­te­ien (par­tits po­pu­lars), és a dir, aquells que his­tò­ri­ca­ment con­ci­ten més su­port i que els úl­tims temps no dei­xen de per­dre’n: la fa­mí­lia con­ser­va­do­ra –for­ma­da per la de­mo­cris­ti­a­na CDU de Merkel i la se­va sò­cia ba­va­re­sa CSU– i el so­ci­al­de­mò­cra­ta SPD.

Gai­re­bé 9,5 mi­li­ons d’elec­tors es­tan cri­dats a les ur­nes per a uns co­mi­cis en què, se­gons els son­de­jos, es pre­veu que la CSU per­di la ma­jo­ria ab­so­lu­ta; i que l’SPD, se­go­na for­ça al land, si­gui desa­llot­jat d’aquest lloc per la gran em­pen­ta dels eco­lo­gis­tes. L’úl­tim son­deig, emès di­jous per la ca­de­na pú­bli­ca ZDF, in­sis­teix a as­se­nya­lar una for­ta pèr­dua de vots per a la CSU, que acon­se­gui­ria un 34%, da­vant el 47,7% que va re­gis­trar en les elec­ci­ons del 2013 (a Ale­ma­nya, els co­mi­cis re­gi­o­nals són ca­da cinc anys).

Ex­cep­tu­ant la le­gis­la­tu­ra 20082013 –quan la CSU va ha­ver de go­ver­nar en co­a­li­ció amb els li­be­rals de l’FDP–, el par­tit so­ci­al­cris­tià ha go­ver­nat aquest land en so­li­ta­ri des del 1970, i ha cone­gut vo­lu­mi­no­sos per­cen­tat­ges de vots du­rant de­cen­nis, fins i tot d’un 60% (ve­geu el grà­fic). Tot in­di­ca que s’hau­rà d’acos­tu­mar a al­tres di­nà­mi­ques.

“La CSU sem­pre ha llui­tat per subrat­llar l’ha­lo que Ba­vi­e­ra és di­fe­rent als al­tres lands d’Ale­ma­nya, però en aques­tes elec­ci­ons la po­lí­ti­ca fe­de­ral té un pes in­cre­ï­ble a tra­vés de la per­so­na de Horst Se­e­ho­fer, el mi­nis­tre de l’In­te­ri­or, i de la qües­tió mi­gra­tò­ria”, as­se­nya­la Niko­laus Neu­ma­ier, redac­tor en cap de po­lí­ti­ca re­gi­o­nal de la Baye­risc­her Rund­funk (BR), la ra­di­o­te­le­vi­sió pú­bli­ca ba­va­re­sa.

Se­e­ho­fer, de 69 anys, pre­si­dent de la CSU, tam­bé era el pre­si­dent de Ba­vi­e­ra fins que, després dels flui­xos re­sul­tats del tàn­dem CDU/ CSU a les elec­ci­ons ge­ne­rals del 2017, va ce­dir el març pas­sat la pre­si­dèn­cia del land al seu ri­val dins el par­tit, Markus Sö­der, de 51 anys. Ell es va mu­dar a Ber­lín per as­su­mir la car­te­ra fe­de­ral d’In­te­ri­or, i des d’aquell càr­rec va llan­çar a co­men­ça­ments d’es­tiu un vi­ru­lent en­vit a la se­va sò­cia Merkel a pro­pò­sit de la de­vo­lu­ció de mi­grants a la fron­te­ra.

Tot fe­ia olor d’es­cal­fa­ment pre­e­lec­to­ral, con­ven­çuts els so­ci­al­cris­ti­ans que en­ar­bo­rar la ban­de­ra an­tiim­mi­gra­ció els per­me­tria atu­rar l’au­ge de la ul­tra­dre­ta­na Al­ter­na­ti­va per a Ale­ma­nya (AfD). Per ai­xò, en­ca­ra que Sö­der i Se­e­ho­fer es de­tes­ten, Sö­der, el can­di­dat en aquests co­mi­cis, li va do­nar su­port en el des­a­fi­a­ment a la can­ce­lle­ra, del qual ella va sor­tir ai­ro­sa grà­ci­es als seus con­tac­tes eu­ro­peus.

Te­nint en comp­te les enquestes, però, el re­sul­tat no se­rà el desit­jat. “Han ar­ri­bat mi­lers de re­fu­gi­ats i la so­ci­e­tat ba­va­re­sa s’ha po­la­rit­zat; en una part de la po­bla­ció aques­ta ar­ri­ba­da ha pro­vo­cat re­buig, però una al­tra part s’ha im­pli­cat ac­ti­va­ment en l’aco­lli­da, so­bre­tot per­so­nes cris­ti­a­nes”, ex­pli­ca el pe­ri­o­dis­ta Neu­ma­ier. De ma­ne­ra que, per un mo­tiu o per l’al­tre, els son­de­jos sug­ge­rei­xen que vo­tants des­en­ci­sats de la CSU con­tri­bui­ran a la colli­ta elec­to­ral dels Verds (19%), de l’AfD (10%), del par­tit lo­cal Elec­to­res Lliu­res (10%) i fins i tot dels li­be­rals de l’FDP (5,5%). El de­cli­vi de la CSU com un

Volks­par­tei po­dria afec­tar els equi­li­bris al Go­vern fe­de­ral. La prem­sa ale­ma­nya con­si­de­ra que si la CSU cau al 33%, Se­e­ho­fer tin­drà els di­es comp­tats com a pre­si­dent del par­tit i, de re­truc, com a con­flic­tiu mi­nis­tre de l’In­te­ri­or d’An­ge­la Merkel.

Ai­xí, per a la can­ce­lle­ra, un fluix re­sul­tat dels seus so­cis de la CSU no se­ria ne­ces­sà­ri­a­ment ne­ga­tiu. Després d’ha­ver pa­tit els seus dards en la dis­pu­ta mi­gra­tò­ria, Merkel va ser ex­clo­sa de­li­be­ra­da­ment de la cam­pa­nya ba­va­re­sa per Se­e­ho­fer i Sö­der, que van con­vi­dar al seu mí­ting fi­nal a Mu­nic el can­ce­ller aus­trí­ac, Se­bas­ti­an Kurz, con­tra­ve­nint la tra­di­ció que el lí­der de la CDU par­ti­ci­pi en aquests ac­tes. L’ab­sèn­cia de Merkel di­fi­cul­ta­rà que ara se la cul­pi d’un mal re­sul­tat dels con­ser­va­dors. I, a més, la de­mo­cris­ti­a­na po­dria veu­re des­a­pa­rèi­xer del seu ga­bi­net el mo­lest Se­e­ho­fer.

Que els so­cis ba­va­re­sos tin­guin un mal re­sul­tat no se­ria ne­ces­sà­ri­a­ment do­lent per a Merkel; l’han ata­cat sen­se pa­rar

MICHELE TANTUSSI / REUTERS

UNITS CON­TRA TOTS ELS MALS. Més de 240.000 per­so­nes van par­ti­ci­par ahir a Ber­lín en la mar­xa més im­por­tant or­ga­nit­za­da a Ale­ma­nya con­tra la dis­cri­mi­na­ció, el ra­cis­me, el na­ci­o­na­lis­me, el se­xis­me, la po­bre­sa i la fal­ta d’opor­tu­ni­tats

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.