Norwe­gi­an venç Bri­tish

La com­pa­nyia nòr­di­ca ar­ra­bas­sa a Bri­tish Airways la co­ro­na a la Gran Po­ma i im­pul­sa la ru­ta en­tre Bar­ce­lo­na i Newark

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI - Bar­ce­lo­na

La com­pa­nyia nòr­di­ca ar­ra­bas­sa la co­ro­na aè­ria de la Gran Po­ma a Bri­tish Airways, du­rant dè­ca­des rei­na del cel transat­làn­tic, i im­pul­sa la ru­ta en­tre Bar­ce­lo­na i No­va York.

La com­pa­nyia de baix cost Norwe­gi­an, que a més d’ope­rar ru­tes eu­ro­pe­es té una àm­plia ofer­ta de vols in­ter­con­ti­nen­tals als EUA, va ar­ra­bas­sar aquest es­tiu a Bri­tish Airways el li­de­rat­ge com a ae­ro­lí­nia es­tran­ge­ra amb més tràn­sit a les ru­tes a No­va York pro­ce­dents d’Eu­ro­pa. Se­gons les da­des pu­bli­ca­des re­cent­ment per l’Au­to­ri­tat Por­tu­à­ria de No­va York i No­va Jer­sey, Norwe­gi­an Air es va im­pul­sar el mes de ju­li­ol pas­sat com a pri­me­ra ae­ro­lí­nia no dels Es­tats Units en ru­tes amb des­ti­na­ció a No­va York en els 12 me­sos an­te­ri­ors, amb 1.665.011 pas­sat­gers per 1.632.568 pas­sat­gers que va re­gis­trar la com­pa­nyia bri­tà­ni­ca, tra­di­ci­o­nal­ment la més po­de­ro­sa en­tre les en­se­nyes es­tran­ge­res.

El mes de maig pas­sat , IAG, ma­triu de Bri­tish Airways va com­prar ac­ci­ons de Norwe­gi­an i va ma­ni­fes­tar el seu ob­jec­tiu d’ad­qui­rir el 100% de la com­pa­nyia, en­ca­ra que després d’unes ne­go­ci­a­ci­ons ini­ci­als, després de set me­sos l’ope­ra­ció es­tà con­ge­la­da.

Norwe­gi­an acon­se­gueix el li­de­rat­ge després de més que du­pli­car el tràn­sit als ae­ro­ports de Newark i JFK a No­va York, ja que va pas­sar de 777.455 pas­sat­gers en 12 me­sos fins al ju­li­ol del 2017 a la xi­fra rè­cord de 1.664.011 del mes de ju­li­ol pas­sat. El tràn­sit de Norwe­gi­an cap a ae­ro­ports no­va­ior­que­sos es va dis­pa­rar un 121%, pel 0,7% que va créi­xer el de Britsh Airways en el ma­teix perí­o­de. Per la se­va part, Emi­ra­tes va créi­xer un 13%, Vir­gin At­lan­tic un 6% i Cat­hay un 3,2%.

Norwe­gi­an va ir­rom­pre als vols transat­làn­tics a fi­nals de maig del 2013, amb les se­ves pri­me­res ru­tes en­tre Os­lo i Es­to­colm i No­va York i va su­po­sar una au­tèn­ti­ca re­vo­lu­ció per al sec­tor ae­ri. Cinc anys després, la ma­jo­ria d’ae­ro­lí­ni­es tra­di­ci­o­nals han res­post ve­nent una no­va clas­se de bit­llet eco­nò­mic, i cre­ant, en el cas d’IAG, la no­va mar­ca Le­vel per com­pe­tir di­rec­ta­ment amb Norwe­gi­an en preu. “El nos­tre com­pro­mís amb No­va York és més fort que mai”, va as­se­gu­rar un por­ta­veu de Bri­tish Airways a Reuters. “Vo­lem fins a 70 ve­ga­des a la set­ma­na des dels nos­tres tres ae­ro­ports de Lon­dres, i re­cent­ment vam anun­ci­ar una in­ver­sió de 65 mi­li­ons de dò­lars en no­ves sa­les, men­jar mi­llo­rat, se­ients i bo­ti­gues a la Ter­mi­nal JFK 7”. Luft­han­sa tam­bé ha ini­ci­at vols eco­nò­mics de llar­ga dis­tàn­cia amb la se­va mar­ca Eu­rowings.

Ac­tu­al­ment; Norwe­gi­an ope­ra fins a 17 ru­tes als tres ae­ro­ports de la Gran Po­ma: JFK, Newark i Stewart) des de, en­tre al­tres, la ma­jo­ria d’ae­ro­ports prin­ci­pals dels pa­ï­sos nòr­dics, a més de Lon­dres, París, Ro­ma, Ams­ter­dam, Madrid i Bar­ce­lo­na. Aques­ta tem­po­ra­da d’hi­vern, la com­pa­nyia ope­ra­rà 101 fre­qüèn­ci­es set­ma­nals en­tre Eu­ro­pa i No­va York.

A Bar­ce­lo­na, Norwe­gi­an tam­bé és la pri­me­ra com­pa­nyia en tràn­sit a No­va York que no és dels Es­tats Units, amb una quo­ta del 22,1% del mer­cat i un crei­xe­ment del 339% als úl­tims 12 me­sos fins al se­tem­bre. Per la se­va part, Uni­ted con­ti­nua sent la pri­me­ra com­pa­nyia en la ru­ta amb un 28,7% del mer­cat i un crei­xe­ment del 38% en els úl­tims 12 me­sos fins al se­tem­bre.

Les da­des de la com­pa­nyia de baix cost han mul­ti­pli­cat el mer­cat cap a No­va York, que en to­tal ha pas­sat de 375.200 pas­sat­gers a més de 500.000 en els 12 me­sos fins al se­tem­bre, co­sa que su­po­sa un aug­ment del tràn­sit to­tal del 34%. Les xi­fres apun­ten a un rè­cord anu­al, ja que ara a l’oc­tu­bre, ja ha su­perat amb es­creix tot el 2017 en l’acu­mu­lat anu­al, se­gons da­des fa­ci­li­ta­des per l’ae­ro­lí­nia que aques­ta set­ma­na ha ini­ci­at el tras­llat de seu a les se­ves no­ves ins­tal·la­ci­ons a l’ae­ro­port del Prat.

El tràn­sit de la com­pa­nyia im­pul­sa la ru­ta en­tre el Prat i No­va York, que aquest any creix un 34%

MARC ARI­AS

Bjorn Kjos, con­se­ller de­le­gat de Norwe­gi­an, du­rant la inau­gu­ra­ció de les ins­tal·la­ci­ons de la com­pa­nyia a l’ae­ro­port del Prat, el 2015

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.