Sang a la fes­ta na­ci­o­nal

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI -

La ce­le­bra­ció del dia de la His­pa­ni­tat a l’am­bai­xa­da d’Es­pa­nya a Was­hing­ton va dei­xar al dar­re­re un ras­tre de sang. Va pas­sar di­me­cres, du­rant una nit agra­da­ble amb tem­pe­ra­tu­res es­ti­uen­ques en què cen­te­nars de con­vi­dats es van re­par­tir en­tre les du­es plan­tes i el jar­dí de la re­si­dèn­cia de l’am­bai­xa­dor, San­ti­a­go Ca­ba­nas. Sen­se que se sà­pi­ga gai­re per­què, un dels con­vi­dats va llan­çar una co­pa o got de vi­dre al cap d’un al­tre. Uns di­uen que va ser per­què es va co­lar per aga­far men­jar (tot i que n’hi ha­via en abun­dàn­cia i de qua­li­tat). Al­tres, que va ser per al­gu­na co­sa que va dir a la se­va do­na. En el que tots coin­ci­dei­xen és que no hi va ha­ver dis­cus­sió pel mig abans de l’agres­sió. La iden­ti­tat dels pro­ta­go­nis­tes no ha trans­cen­dit. La le­sió va pro­vo­car una for­ta he­mor­rà­gia a l’ho­me que, ca­mí del la­va­bo, va dei­xar dar­re­re seu un ras­tre es­can­da­lós . Molts con­vi­dats no­més es van as­sa­ben­tar de l’in­ci­dent a la sor­ti­da, quan van veu­re les ta­ques de sang a la ca­ti­fa i es van tro­bar la Gu­àr­dia Ci­vil, mit­ja dot­ze­na de cot­xes de po­li­cia i els bom­bers de Was­hing­ton a la por­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.