No­ves re­gles per al pa

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI -

Han pas­sat 34 anys d’en­çà que Es­pa­nya va apro­var la nor­ma­ti­va so­bre qua­li­tat del pa vi­gent en l’ac­tu­a­li­tat. En aques­tes més de tres dè­ca­des, han can­vi­at tant les tèc­ni­ques de pro­duc­ció del pa, com els cir­cuits de dis­tri­bu­ció i els hà­bits de con­sum. Són ca­da ve­ga­da més es­cas­ses les fle­ques amb forn pro­pi en nu­clis ur­bans i,en can­vi, han pro­li­fe­rat els pans que es co­men­cen a pre­pa­rar en naus in­dus­tri­als i s’aca­ben de cou­re en pe­tits es­ta­bli­ments, en ca­fe­te­ri­es o fins i tot en ga­so­li­ne­res. Una al­tra ten­dèn­cia no­ta­ble ha es­tat la di­ver­si­fi­ca­ció dels ti­pus de pa. Al cos­tat del pa blanc tra­di­ci­o­nal, ara és fà­cil tro­bar pans in­te­grals i ela­bo­rats amb di­fe­ren­tes me­nes de ce­re­als. Tot ai­xò ha­via dei­xat ob­so­le­ta la nor­ma­ti­va del 1984, que de­ma­na­va una ac­tu­a­lit­za­ció. El re­ial de­cret so­bre el pa que es­tà a punt d’apro­var el Go­vern cen­tral su­po­sa una po­sa­da al dia ne­ces­sà­ria, tant per ofe­rir una nor­ma­ti­va clara als pro­duc­tors com per pro­te­gir els in­teres­sos dels con­su­mi­dors.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.