L’es­cull del pont de Bro­oklyn

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL -

Després de fu­gar-se el ju­li­ol del 2015 i d’un re­por­tat­ge que l’ac­tor Se­an Penn va re­a­lit­zar per a la re­vis­ta Ro­lling Sto­ne, Jo­a­quín Guz­man Lo­e­ra va ser cap­tu­rat el 8 de ge­ner del 2016 a Los Moc­his (Si­na­loa). Al cap d’un any, el 19 de ge­ner del 2017, l’última nit de Ba­rack Oba­ma com a pre­si­dent, Guzmán va ar­ri­bar ex­tra­dit als Es­tats Units. No no­més se’l co­neix com el Cha­po o Shorty, per la se­va po­ca al­ça­da, si­nó que té al­tres so­bre­noms com el Rá­pi­do, per la se­va efi­ci­èn­cia a l’ho­ra de fer les ope­ra­ci­ons de nar­co­trà­fic. Des que va ser ex­tra­dit, Guzmán ha es­tat tan­cat en la ano­me­na­da 10 South, l’ala de mà­xi­ma se­gu­re­tat de la Me­tro­po­li­tan Cor­rec­ti­o­nal Cen­ter, al Baix Man­hat­tan, una de les pre­sons més im­pe­ne­tra­bles de No­va York. Es­tà tan­cat 23 de les 24 ho­res, sem­pre aï­llat. No­més se li per­me­ten les vi­si­tes dels ad­vo­cats i de les se­ves du­es fi­lles de 7 anys. Ca­da mes té dret a una tru­ca­da de 15 mi­nuts amb la se­va ma­re i la se­va ger­ma­na, so­ta l’es­col­ta del Go­vern. Aques­tes con­di­ci­ons tan res­tric­ti­ves, que li im­pe­dei­xen de co­mu­ni­car-se per do­nar or­dres, tam­bé s’apli­quen a la via d’en­llaç fí­si­ca amb el com­plex ju­di­ci­al on s’ins­tru­eix el cas. Du­rant aquests més de 20 me­sos, el Cha­po ha es­tat tras­lla­dat unes quan­tes ve­ga­des per as­sis­tir a au­di­èn­ci­es da­vant del jut­ge. Ca­da ve­ga­da s’ha ha­gut de ta­llar la cir­cu­la­ció pel pont de Bro­oklyn, amb els per­ju­di­cis que ai­xò su­po­sa per als ciu­ta­dans: hi ha més de 120.000 ve­hi­cles que cir­cu­len ca­da dia per aques­ta ru­ta. Les au­to­ri­tats di­uen que aques­tes me­su­res són ne­ces­sà­ri­es per la pos­si­bi­li­tat d’una ope­ra­ció per alli­be­rar l’acu­sat o fins i tot per ma­tar-lo i fer­lo ca­llar. Aquest te­ma pre­o­cu­pa per­què el ju­di­ci es pre­veu que s’allar­gui al­menys qua­tre me­sos. Per ai­xò, el jut­ge, la Fis­ca­lia i els de­fen­sors de­ba­ten l’op­ció que Guzmán si­gui tras­lla­dat a un re­cin­te de Bro­oklyn. S’ha ar­ri­bat a plan­te­jar la cons­truc­ció d’una cel·la es­pe­ci­al dins de l’edi­fi­ci ju­di­ci­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.