Pro­ces­sats a les llis­tes

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

El nom de Jo­a­quim Forn ha ir­rom­put amb for­ça per ser el can­di­dat de La Cri­da, el PDECat o la fór­mu­la que fi­nal­ment es de­ci­dei­xi per as­pi­rar a l’al­cal­dia de Bar­ce­lo­na. L’ex­con­se­ller ara a la pre­só va ser ti­nent d’al­cal­de d’aquest ajun­ta­ment amb Xa­vi­er Tri­as. La desig­na­ció d’un can­di­dat in­de­pen­den­tis­ta pro­ces­sat pel Tri­bu­nal Su­prem se­rà una cons­tant. I, si Forn es pre­sen­ta per a l’al­cal­dia i Ori­ol Jun­que­ras per a eu­ro­di­pu­tat, per què Puig­de­mont no po­dria tor­nar-ho a in­ten­tar en unes elec­ci­ons ca­ta­la­nes? Al cap i a la fi, Quim Tor­ra no vol ser can­di­dat. El PSOE va es­tu­di­ar can­vi­ar la llei elec­to­ral per im­pe­dir-ho, però no ho va veu­re clar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.