El pa­la­dí de Puig­de­mont

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

L’ad­vo­cat i po­li­tò­leg Jo­sep Cos­ta s’ha con­ver­tit en un dels pa­la­dins de Car­les Puig­de­mont que més pres­si­o­na per po­sar en un com­pro­mís els sec­tors prag­mà­tics d’ERC i del PDECat. Cos­ta és vi­ce­pre­si­dent de la Me­sa del Par­la­ment i va ser qui va for­çar que Junts per Ca­ta­lu­nya es man­tin­gués ferm per re­cla­mar a Ro­ger Tor­rent que els di­pu­tats pro­ces­sats po­gues­sin de­le­gar el vot, fet que va po­sar en risc el pre­si­dent de la Cam­bra. Cos­ta va for­mar part de la Sin­di­ca­tu­ra elec­to­ral dis­se­nya­da per al re­fe­rèn­dum de l’1-O que, després dels aper­ce­bi­ments de mul­ta del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal, va aban­do­nar el seu en­càr­rec a ins­tàn­ci­es del Go­vern a fi d’evi­tar ser san­ci­o­nats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.