L’Exe­cu­tiu veu “fal­ta de res­pec­te” a les es­bron­ca­des a Sánc­hez el 12-O

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

La mi­nis­tra de De­fen­sa, Mar­ga­ri­ta Ro­bles, va qua­li­fi­car ahir com una “fal­ta de res­pec­te” les es­bron­ca­des re­bu­des pel pre­si­dent del Go­vern, Pe­dro Sánc­hez, a la se­va pri­me­ra des­fi­la­da del dia de la Fes­ta Na­ci­o­nal com a cap de l’Exe­cu­tiu, i va de­fen­sar que qual­se­vol crí­ti­ca po­lí­ti­ca s’ha de fer amb un mí­nim de res­pec­te.

“La crí­ti­ca po­lí­ti­ca és ben­vin­gu­da i és ac­cep­ta­ble, els in­sults, les es­bron­ca­des, les des­qua­li­fi­ca­ci­ons, les veus són una fal­ta de res­pec­te no en­vers les au­to­ri­tats, si­nó en­vers tots els ciu­ta­dans d’Es­pa­nya que es ve­uen re­pre­sen­tats a la des­fi­la­da i, molt en par­ti­cu­lar, a aque­lles per­so­nes que van pre­pa­rar la des­fi­la­da i van des­fi­lar”, va afir­mar la mi­nis­tra.

A la inau­gu­ra­ció de l’ex­po­si­ció 175 anys de la nos­tra ban­de­ra, Ro­bles va subrat­llar que Es­pa­nya és un pa­ís amb “drets i lli­ber­tats” en què tot­hom pot ex­pres­sar-se lliu­re­ment. Ai­xí, va as­se­gu­rar que la crí­ti­ca po­lí­ti­ca és “es­sen­ci­al” en una de­mo­crà­cia i al Go­vern ho con­si­de­ren un se­nyal de “sa­ni­tat de­mo­crà­ti­ca”.

Tot i ai­xò, va as­se­nya­lar que aques­ta crí­ti­ca s’ha de fer dins dels “marcs ins­ti­tu­ci­o­nals” i, si és des de fo­ra, s’ha de fer amb un mí­nim de res­pec­te, tant quan es re­fe­reix al cap de l’Es­tat com a qual­se­vol au­to­ri­tat que va a un ac­te un dia “tan im­por­tant” com el de la Fes­ta Na­ci­o­nal.

“Aque­lles per­so­nes que no són capa­ces de res­pec­tar, no no­més les ins­ti­tu­ci­ons, si­nó el ma­teix ac­te, que és un ac­te de tots els es­pa­nyols, són per­so­nes que es des­qua­li­fi­quen per elles ma­tei­xes”, va as­se­gu­rar.

La mi­nis­tra va as­se­nya­lar a l’ex­po­si­ció del Mi­nis­te­ri de De­fen­sa que ret ho­me­nat­ge a la ban­de­ra es­pa­nyo­la que, com a sím­bol d’Es­pa­nya, la ban­de­ra “ha de re­pre­sen­tar allò que ens uneix, mai el que ens se­pa­ra”, i va in­sis­tir que les ban­de­res “no po­den ser mai ob­jec­te de con­tro­vèr­sia” en un pa­ís “cap­da­van­ter” on els “drets i les lli­ber­tats es­tan pro­te­gits i tu­te­lats”.

“Jo vull per al meu pa­ís que aquests drets i lli­ber­tats es pu­guin exer­cir sen­se cap ti­pus de lí­mits. Que hi ha­gi plu­ra­li­tat, que hi ha­gi res­pec­te a la plu­ra­li­tat, que hi ha­gi to­le­ràn­cia, que quan hi ha­gi dis­cre­pàn­ci­es po­lí­ti­ques, que sen­se cap dub­te n’hi ha d’ha­ver i que és bo que es ma­ni­fes­tin, que es fa­cin des del res­pec­te, mai es fa­cin des de l’in­sult”, va con­clou­re la ti­tu­lar de De­fen­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.