Sit­ges ele­va el ni­vell cul­tu­ral

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

EL Fes­ti­val de Cinema Fan­tàs­tic de Sit­ges bus­ca la pro­vo­ca­ció de l’es­pec­ta­dor. Aquest va ser pre­ci­sa­ment l’ar­gu­ment del ju­rat per guar­do­nar ahir com a mi­llor pel·lí­cu­la la pro­duc­ció fran­ce­sa Cli­max, de Gas­par Noé, un re­lat psi­co­dè­lic en un en­torn de dan­sa ur­ba­na que “acon­se­gueix sac­se­jar i im­pli­car el pú­blic”, se­gons la no­ta de jus­ti­fi­ca­ció del pre­mi, i la vi­sió de la qual “et dei­xa en es­tat de xoc”.

Evi­dent­ment, no és no­més la pro­vo­ca­ció el que comp­ta, si­nó tam­bé la qua­li­tat de la imat­ge, del guió, de la mú­si­ca i, per des­comp­tat, la cre­di­bi­li­tat del re­lat, gai­re­bé sem­pre de tons hi­per­bò­lics, raó per la qual la cin­ta Laz­za­ro fe­li­ce, d’Ali­ce Rohrwac­her, s’ha em­por­tat els guar­dons del ju­rat, de la crí­ti­ca i del ju­rat jo­ve.

Sit­ges va clau­su­rar ahir una ex­cel·lent edi­ció del seu 51è fes­ti­val després d’ha­ver-hi reu­nit un con­junt de pel·lí­cu­les molt no­ta­bles, com tam­bé un ex­cel·lent elenc d’es­tre­lles con­vi­da­des, des de Ni­co­las Ca­ge fins a Ed Har­ris, Pe­ter Weir, John Car­pen­ter, Til­da Swin­ton o Pam Gri­er, en­tre d’al­tres. La raó és que, des de fa anys, el fes­ti­val de Sit­ges tre­ba­lla amb l’ob­jec­tiu d’equi­pa­rar el cinema fan­tàs­tic, un pro­duc­te d’in­terès mas­siu, amb avan­çar en les re­a­lit­za­ci­ons d’in­tel·li­gent qua­li­tat, més en­llà dels qui bus­quen en aquest ti­pus de cinema emo­ci­ons d’aque­lles que se so­len qua­li­fi­car com a for­tes.

Pot­ser per aques­ta raó, una de pel·lí­cu­les que par­ti­en com a fa­vo­ri­tes, si no la que més, The hou­se that Jack built, del da­nès Lars von Tri­er, s’ha que­dat sen­se guar­dó. Després d’una pri­me­ra ho­ra es­pec­ta­cu­lar so­bre la his­tò­ria d’un as­sas­sí en sè­rie als Es­tats Units dels se­tan­ta, la cin­ta desem­bo­ca en una or­gia de vi­o­lèn­cia que una part del pú­blic de Sit­ges va re­but­jar, com ja li ha­via pas­sat al pas­sat fes­ti­val de Ca­nes. El ma­teix es po­dria di­re de Mandy, de Pa­nos Cos­ma­tos i pro­ta­go­nit­za­da per l’abans es­men­tat Ni­co­las Ca­ge. Un re­lat de des­truc­ció oní­ri­ca que va va­ler al seu au­tor el guar­dó al mi­llor director, quan el seu ob­jec­tiu era ob­te­nir més pre­mis.

I és que la pro­vo­ca­ció té els seus lí­mits. Al­guns in­ten­ta­ran que aques­ta 51a edi­ció pas­si a la his­tò­ria per un ins­ta­gra­mer, Wis­mic­hu, que va pre­ten­dre pro­vo­car el pú­blic amb un film, Bo­ca­di­llo, que va ser in­ter­pre­tat com una pre­sa de pèl. No se­rà ai­xí. L’apor­ta­ció a la his­tò­ria d’aques­ta edi­ció hau­rà es­tat con­tri­buir a la con­so­li­da­ció d’un fes­ti­val que s’ha con­ver­tit du­rant els anys en la gran ci­ta in­ter­na­ci­o­nal del cinema a Ca­ta­lu­nya, en un es­de­ve­ni­ment cul­tu­ral de pri­mer ordre que ele­va el nos­tre po­si­ci­o­na­ment cul­tu­ral.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.