Menys ta­xa ro­sa

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

Per fi Hi­sen­da ha anun­ci­at re­duir l’IVA de les com­pre­ses i els tam­pons del 10% al 4%. La pre­gun­ta aquí és com han po­gut

tri­gar tants anys a re­co­nei­xe’ls com a pro­duc­tes de pri­me­ra ne­ces­si­tat quan són tan ne­ces­sa­ris com qual­se­vol ali­ment? Com si a les do­nes ens agra­dés ha­ver de fer-ne ús!

Mal­grat tot, aques­ta me­su­ra es me­reix una ce­le­bra­ció. La ta­xa ro­sa ha cai­gut… una mi­ca. Ara no­més fal­ta que pro­duc­tes com les ma­qui­ne­tes d’afai­tar o fins i tot les jo­gui­nes val­guin el ma­teix per a ho­mes i per a do­nes. Però tal com va la co­sa, sem­bla que per veu­re ai­xò ens to­ca­rà es­pe­rar.

MARÍA RO­DRÍ­GUEZ PORRAS

Ba­da­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.