COM ES POT ACON­SE­GUIR

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

Tant els lec­tors com els subs­crip­tors po­dran ob­te­nir el pri­mer lliu­ra­ment de la col·lec­ció de pro­duc­tes Sa­bon als quios­cos a par­tir del dis­sab­te 20 d’oc­tu­bre, per no­més 6,95€ més el cu­pó del dia. La res­ta de lliu­ra­ments es­ta­ran dis­po­ni­bles ca­da cap de set­ma­na per no­més 6,95€ més el cu­pó del dia. Tam­bé dis­po­ni­ble a w w w. la­va n guar­di as ho p pin g. com. En­vi­a­ments a tot Es­pa­nya, ex­cep­te les Ca­nà­ri­es, Ceu­ta i Me­li­lla. Més in­for­ma­ció a: www.la­van­guar­di­as­hop­ping.com

Si no sou subs­crip­tors, em­por­teu-vos la col·lec­ció com­ple­ta to­tal­ment gra­tis subs­cri­vint-vos a La Van­guar­dia per 29,90€ al tri­mes­tre i sen­se com­pro­mís de per­ma­nèn­cia, tru­cant al 933 444 800. Re­breu La

Van­guar­dia en pa­per i hi tin­dreu ac­cés di­gi­tal els dis­sab­tes i diu­men­ges.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.