Els equips de res­cat bus­quen al mar el nen des­a­pa­re­gut en la ri­ua­da

Després de la re­ti­ra­da de ru­na co­men­ça la re­cons­truc­ció de la co­mar­ca si­nis­tra­da

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES - SANT LLO­RENÇ DES CARDASSAR Efe

Les es­co­les de la zo­na obri­ran de­mà amb re­forç de psi­cò­legs per aju­dar els nens que ho ne­ces­si­tin

La re­cer­ca del nen de sis anys ar­ros­se­gat di­marts pas­sat per una ri­ua­da a Sant Llo­renç des Cardassar, a Ma­llor­ca, va con­ti­nu­ar ahir per quart dia i es va am­pli­ar al mar, a la zo­na pro­pe­ra a la desem­bo­ca­du­ra del tor­rent de Ses Pla­nes, on es pen­sa que po­dria ha­ver ar­ri­bat el cos del me­nor. La re­cer­ca tam­bé va con­ti­nu­ar al llarg d’uns dot­ze qui­lò­me­tres del llit del tor­rent.

La con­se­lle­ra d’Hi­sen­da i Ad­mi­nis­tra­ci­ons Pú­bli­ques de les Ba­le­ars, Ca­ta­li­na Cla­de­ra, va de­ta­llar que em­bar­ca­ci­ons de la Uni­tat Militar d’Emer­gèn­ci­es (UME), la Gu­àr­dia Ci­vil i Sal­va­ment Ma­rí­tim ras­tre­ja­ven l’àrea ma­ri­na da­vant de S’Illot fins a set mi­lles mar en­dins.

D’al­tra ban­da, fonts de la di­rec­ció ge­ne­ral d’Emer­gèn­ci­es del Go­vern ba­le­ar, van in­for­mar que la mot­xi­lla del nen es va tro­bar a la part fi­nal del tor­rent, tot i que van as­se­nya­lar que aquest fet te­nia es­cas­sa re­lle­vàn­cia pel temps trans­cor­re­gut des de la ri­ua­da.

Du­rant la tem­pes­ta que va des­en­ca­de­nar la ri­ua­da, la ma­re del nen es­ta­va con­duint des de Ma­na­cor cap a Cap­de­pe­ra. Por­ta­va al ve­hi­cle la se­va fi­lla de cinc anys i el seu fill de sis. Ate­sa la in­ten­si­tat de la plu­ja, i la di­fi­cul­tat per a cir­cu­lar, es va des­vi­ar per en­trar a Sant Llo­renç. Quan va en­trar al po­ble, la va sor­pren­dre una avin­gu­da d’ai­gua pro­ce­dent de la part al­ta del nu­cli ur­bà.

Se­gons fonts de la Gu­àr­dia Ci­vil, l’ai­gua de­via co­men­çar a inun­dar i ar­ros­se­gar el cot­xe, i la do­na va bai­xar del ve­hi­cle amb els seus fills a la re­cer­ca d’un lloc se­gur, però la for­ça del ca­bal els va ar­ros­se­gar a tots tres. Un ciu­ta­dà ale­many que cir­cu­la­va amb bi­ci­cle­ta va res­ca­tar la ne­na amb vi­da di­ver­sos cen­te­nars de me­tres més en­da­vant. L’en­de­mà es va tro­bar el ca­dà­ver de la do­na prop d’un qui­lò­me­tre més en­da­vant. El nen con­ti­nua des­a­pa­re­gut i cen­tra ara tot el dis­po­si­tiu de re­cer­ca.

En aques­ta ope­ra­ció, ai­xí com en les que es desen­vo­lu­pa­ven a ter­ra, hi van par­ti­ci­par ahir uns dos­cents efec­tius de di­fe­rents or­ga­nis­mes, un terç dels sis-cents que con­ti­nu­a­ven des­ple­gats a la co­mar­ca del Lle­vant de Ma­llor­ca.

La con­se­lle­ra Cla­de­ra va des­ta­car el “gran avenç en la ne­te­ja” de Sant Llo­renç acon­se­guit grà­ci­es al tre­ball de més d’un mi­ler de vo­lun­ta­ris. Ahir més de trenta ca­mi­ons es van em­por­tar re­si­dus de Sant Llo­renç, d’on ja s’han re­ti­rat unes 5.000 to­nes de ru­na.

Cla­de­ra va in­di­car que ha co­men­çat “la fa­se de re­cons­truc­ció”, amb la in­ter­ven­ció de lam­pis­tes, elec­tri­cis­tes i fus­ters. En aquest sen­tit, va fer una cri­da a la so­li­da­ri­tat de pro­fes­si­o­nals de la cons­truc­ció que pu­guin con­tri­buir a re­a­lit­zar re­pa­ra­ci­ons a les ca­ses que han pa­tit més danys.

Tam­bé va re­cor­dar que l’Ajun­ta­ment de Sant Llo­renç ha obert dos comp­tes cor­rents per re­co­llir apor­ta­ci­ons eco­nò­mi­ques en què s’ha­vi­en re­cap­tat fins al ma­tí d’ahir 175.000 eu­ros.

El cen­tre de sa­lut de Sant Llo­renç res­ta obert tot el cap de set­ma­na i to­tes les es­co­les de la co­mar­ca tor­na­ran a obrir de­mà, re­for­ça­des per psi­cò­legs per aju­dar els alum­nes que pu­guin ne­ces­si­tar as­sis­tèn­cia després de la ca­tàs­tro­fe.

CATI CLA­DE­RA / EFE

Tre­balls de re­ti­ra­da dels ve­hi­cles ar­ros­se­gats per la ri­ua­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.