Ini­ci­a­ti­va de Jus­tí­cia per re­duir la rein­ci­dèn­cia

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

El De­par­ta­ment de Jus­tí­cia aca­ba d’obrir qua­tre nous pisos a Ca­ta­lu­nya per aco­llir pre­sos que són molt a prop de la lli­ber­tat. Amb aques­tes re­si­dèn­ci­es, que bus­quen fa­ci­li­tar la rein­ser­ció en la so­ci­e­tat d’aques­tes per­so­nes, ja són ca­tor­ze els equi­pa­ments re­par­tits per tot el ter­ri­to­ri, amb una ofer­ta de cent pla­ces.

La con­se­lle­ra de Jus­tí­cia, Es­ter Ca­pe­lla, afir­ma que aques­ta apos­ta és un exem­ple més “de la vo­lun­tat del sis­te­ma pe­ni­ten­ci­a­ri ca­ta­là d’apor­tar no­ves opor­tu­ni­tats a aques­tes per­so­nes quan sur­ten al car­rer, un cop han com­plert la se­va con­dem­na”. S’ha de­mos­trat, afe­geix Ca­pe­lla, que la rein­ser­ció és molt més com­pli­ca­da quan “la tornada a la so­ci­e­tat es fa d’un dia per l’al­tre”. Amb aquests pisos s’acon­se­gueix una rein­ser­ció es­ca­lo­na­da en què els in­terns són acom­pa­nyats per ex­perts quan re­pre­nen el con­tac­te amb la vi­da la­bo­ral i l’en­torn fa­mi­li­ar.

En el cas del pis que acull en Jordi i en Ju­lio, ges­ti­o­nat per la Fun­da­ció Sa­lut i Co­mu­ni­tat, l’acom­pa­nya­ment va a càr­rec d’una psi­cò­lo­ga i el co­or­di­na­dor del cen­tre, que pas­sen mol­tes ho­res amb els llo­ga­ters.

La con­se­lle­ra de Jus­tí­cia in­di­ca que “les pe­nes es po­den com­plir de mol­tes ma­ne­res, però di­fe­rents es­tu­dis re­ve­len que, en el cas dels in­terns que gau­dei­xen d’un perí­o­de llarg de se­mi­lli­ber­tat abans de la lli­ber­tat to­tal, la rein­ser­ció fun­ci­o­na”. No­més rein­ci­dei­xen dos de ca­da deu. Es­ter Ca­pe­lla es mos­tra con­ven­çu­da que “el fu­tur dels ser­veis pe­ni­ten­ci­a­ris exi­geix con­ti­nu­ar in­ver­tint en aquest ti­pus de re­si­dèn­ci­es”.

Les uni­tats en for­ma de pis són di­fe­rents en fun­ció del ti­pus d’in­terns que acu­llen. Hi ha ha­bi­tat­ges per a ho­mes i do­nes, d’al­tres de mix­tos o per a re­clu­ses amb fills. A ca­da in­tern se li bus­ca la re­si­dèn­cia que s’ajus­ta més a les se­ves ne­ces­si­tats. I per gua­nyar una pla­ça cal es­for­çar-se.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.