Pro­tes­ta a la bo­ti­ga del mu­seu

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

Els vi­si­tants del Mu­seu d’His­tò­ria Na­tu­ral de No­va York que van vi­si­tar la bo­ti­ga de re­gals fa uns di­es es van tro­bar sou­ve­nirs una mi­ca ra­rets, com un set de fracking per a nens, una postal amb la ci­ta­ció apò­cri­fa d’Isa­ac New­ton que de­ia “l’es­cal­fa­ment glo­bal és una lle­gen­da” o am­po­lle­tes d’ai­gua con­ta­mi­na­da. For­ma­ven part d’una ac­ció de ro­ba­to­ri in­vers (plan­tar pro­duc­tes a la bo­ti­ga en comp­tes d’em­por­tar-se’ls) que va dur a ter­me un grup eco­lo­gis­ta que vol fer fo­ra la bi­li­o­nà­ria Re­bekah Mer­cer del con­sell del mu­seu. Mer­cer, do­nant ge­ne­ro­sa en la cam­pa­nya de Do­nald Trump, és una ne­ga­ci­o­nis­ta del can­vi cli­mà­tic i ha re­ga­lat mi­li­ons de dò­lars als think tanks que ne­guen que la mà de l’ho­me es­ti­gui al dar­re­re del so­bre­es­cal­fa­ment, al­ho­ra que fi­nan­ça un dels mu­seus de ci­èn­ci­es més im­por­tants del món.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.