No-fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

1 Mor­der la man­za­na N/– Pa­tri­cia Do­le­ra, Pla­ne­ta. Al·le­gat a fa­vor de les do­nes i de la se­va llui­ta per les lli­ber­tats 2 De hé­ro­es y trai­do­res N/– San­ti Vi­la, Pe­nín­su­la. L’au­tor des­gra­na els er­rors de so­bi­ra­nis­tes i Go­vern es­pa­nyol en el pro­cés 3 Em­pan­ta­na­dos 2/4 Jo­an Cos­cu­bi­e­la, Pe­nín­su­la. L’in­de­pen­den­tis­me no pot con­ti­nu­ar sent l’eix de la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na 4 Au­tor­re­tra­to sin mí 5/2 Fer­nan­do Aram­bu­ru, Tus­quets. L’es­crip­tor de ‘Pa­tria’ par­la dels seus pa­res, dels fills, de l’amor... 5 Na­da es tan ter­ri­ble N/– Ra­fa­el San­tan­dreu, Gri­jal­bo. Ma­nu­al sen­zill per gau­dir més in­ten­sa­ment de la vi­da 6 Qué está pa­san­do en Ca­ta­luña 4/14 Edu­ar­do Men­do­za, Seix Bar­rall. L’au­tor bar­ce­lo­ní acla­reix, des de la mo­de­ra­ció, l’en­vit ca­ta­là 7 Fa­riña 1/3 Nac­ho Car­re­te­ro, Li­bros del K.O.. Re­por­tat­ge so­bre el nar­co­trà­fic ga­llec du­rant els anys 80 i 90 8 La lla­ma­da de la tri­bu 8/2 Ma­rio Var­gas Llo­sa, Al­fa­gua­ra. El No­bel glos­sa els pen­sa­dors que més l’han in­flu­ït 9 Fu­e­go y fu­ria 3/3 Mic­ha­el Wolff, Pe­nín­su­la. Els pri­mers (i es­can­da­lo­sos) nou me­sos de Trump a la Ca­sa Blan­ca 10 Me­mo­ria del co­mu­nis­mo 10/7 Fe­de­ri­co Ji­mé­nez Lo­san­tos, La Es­fe­ra de los Li­bros. De Le­nin a Po­dem el co­mu­nis­me se­gueix viu 2 D’he­rois i tra­ï­dors N/– San­ti Vi­la, Pòr­tic. L’au­tor des­gra­na els er­rors dels so­bi­ra­nis­tes i el Go­vern es­pa­nyol en el pro­cés 3 Ope­ra­ció ur­nes 4/12 Xa­vi Te­dó i La­ia Vi­cens, Co­lum­na. L’ope­ra­ció clan­des­ti­na que va pos­si­bi­li­tar el re­fe­rèn­dum de l’1-O 4 La in­va­sió dels ro­bots i al­tres... 7/2 Xa­vi­er Sa­la i Mar­tin, Ro­sa dels Vents L’au­tor ex­pli­ca l’eco­no­mia en ter­mes di­vul­ga­tius 5 La con­fa­bu­la­ció dels ir­res­pon­sa­bles 5/13 Jor­di Amat, Ana­gra­ma. Per què el con­sens en­tre Ca­ta­lu­nya i l’Es­tat se n’ha anat en or­ris 6 No hi ha res tan ter­ri­ble N/– Ra­fa­el San­tan­dreu, Ro­sa dels Vents. Ma­nu­al sen­zill per gau­dir més in­ten­sa­ment de la vi­da 7 Di­es que du­ra­ran anys 1/4 Jor­di Bor­ràs, Ara Lli­bres. Fo­tos del re­fe­rèn­dum de l’1-O i de les ten­si­ons ge­ne­ra­des en al­guns punts 8 La pe­núl­ti­ma bon­dat 6/2 Jo­sep Ma­ria Es­qui­rol, Qu­a­derns Cre­ma. As­saig so­bre com viu­re, pen­sar i es­ti­mar pro­fi­to­sa­ment 9 Trans­for­ma la te­va sa­lut 10/23 Xe­vi Ver­da­guer, Ro­sa dels Vents. Què po­dem fer per cu­rar mi­gra­nyes i do­lors crò­nics 10 Els fets de l’1 d’oc­tu­bre 3/6 D.A., Pa­gès. Tex­tos i imat­ges so­bre el con­flic­tiu re­fe­rèn­dum de l’1 d’oc­tu­bre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.