(So­bre)pen­sant Wakan­da

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

Cap ar­te­fac­te au­di­o­vi­su­al no pot dis­pu­tar-li a Black Pant­her l’es­ta­tus de fe­no­men ci­ne­ma­to­grà­fic de l’any. La pel·lí­cu­la, si­tu­a­da en el reg­ne fic­ti­ci de Wakan­da, és tam­bé un ca­ra­mel per a aca­dè­mics a l’al­tu­ra de Star Wars o Star Trek, dos uni­ver­sos que han es­tat es­tu­di­ats i pro­ble­ma­tit­zats fins al seu úl­tim je­di. Un pro­fes­sor de No­va York, Ro­ber­to So­to-Car­ri­on, es­tà com­pi­lant to­tes les anà­li­sis so­bre el film que es van pu­bli­cant i que to­quen des de l’afro­fu­tu­ris­me –la ci­èn­ci­a­fic­ció d’ar­rel ne­gra i an­ti­co­lo­ni­al– fins als orí­gens psi­co­so­ci­als del crim, exem­pli­fi­cats en el per­so­nat­ge de Kill­mon­ger, que in­ter­pre­ta Mic­ha­el B. Jor­dan, i que, se­gons l’es­crip­tor Adam Serwer, “no és un pro­duc­te del gue­to si­nó del com­plex mi­li­tar nord-ame­ri­cà”. En ge­ne­ral, tots els aca­dè­mics sem­blen ex­tra­mo­ti­vats per la idea utò­pi­ca de Wakan­da, on el po­der és ne­gre i no hi va ha­ver l’es­cla­vis­me, però hi ha dis­si­dents. L’his­to­ri­a­dor afro­a­me­ri­cà Rus­sell Rick­ford creu que el pa­ís és un exem­ple més de “na­ci­o­na­lis­me con­ser­va­dor” i els seus go­ver­nants es com­por­ten com qual­se­vol al­tra elit ca­pi­ta­lis­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.