El po­der del mu­si­cal

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 31 De Març Del 2018 -

Se sol dir que l’alz­hei­mer es ra­be­ja es­pe­ci­al­ment amb les per­so­nes que han tin­gut una vi­da in­tel·lec­tu­al molt es­ti­mu­lant. El CCCB té, des de fa gai­re­bé vuit anys, un pro­gra­ma per per­me­tre als malalts se­guir es­tant a prop de la cul­tu­ra, amb vi­si­tes es­pe­ci­als a les se­ves ex­po­si­ci­ons i pro­jec­ci­ons de pel·lí­cu­les, ge­ne­ral­ment clàs­sics del mu­si­cal, que acon­se­guei­xen to­car els ner­vis ade­quats als cer­vells mal­me­sos. Fa uns di­es hi va ha­ver una pro­jec­ció molt es­pe­ci­al d’Es­co­la de si­re­nes, el clàs­sic pis­ci­nil amb una glo­ri­o­sa Est­her Wi­lli­ams, dins del pri­mer Brain Film Fest, el fes­ti­val de ci­ne­ma en­torn del cer­vell. Tot­hom que vul­gui par­ti­ci­par amb un fa­mi­li­ar en les ac­ti­vi­tats adap­ta­des pot in­for­mar-se al te­lè­fon 93 306 41 23.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.