No-fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 31 De Març Del 2018 -

1 Mor­der la man­za­na 1/2 Pa­tri­cia Do­le­ra, Pla­ne­ta. Al·le­gat a fa­vor de les do­nes i de la se­va llui­ta per les lli­ber­tats 2 De hé­ro­es y trai­do­res 2/2 San­ti Vi­la, Pe­nín­su­la. L’au­tor des­gra­na els er­rors de so­bi­ra­nis­tes i Go­vern es­pa­nyol en el pro­cés 3 De ca­si to­do se apren­de N/– Pau­la Go­nu, Mar­tí­nez Ro­ca. La cè­le­bre you­tu­ber con­fes­sa les ex­pe­ri­èn­ci­es més per­so­nals 4 Na­da es tan ter­ri­ble 5/2 Ra­fa­el San­tan­dreu, Gri­jal­bo. Ma­nu­al sen­zill per gau­dir més in­ten­sa­ment de la vi­da 5 Em­pan­ta­na­dos 3/5 Jo­an Cos­cu­bi­e­la, Pe­nín­su­la. L’in­de­pen­den­tis­me no pot con­ti­nu­ar sent l’eix de la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na 6 Au­tor­re­tra­to sin mí 4/3 Fer­nan­do Aram­bu­ru, Tus­quets. L’es­crip­tor de ‘Pa­tria’ par­la dels seus pa­res, dels fills, de l’amor... 7 Ma­es­tros de la cos­tu­ra N/– D.A., Te­mas de Hoy. Ma­nu­al per a amants de la mo­da i de l’art de la con­fec­ció 8 La lla­ma­da de la tri­bu 8/3 Ma­rio Var­gas Llo­sa, Al­fa­gua­ra. El No­bel glos­sa els pen­sa­dors que més l’han in­flu­ït 9 Me­mo­ria del co­mu­nis­mo 10/8 Fe­de­ri­co Ji­mé­nez Lo­san­tos, La Es­fe­ra de los Li­bros. De Le­nin a Po­dem el co­mu­nis­me se­gueix viu 10 Fu­e­go y fu­ria 9/4 Mic­ha­el Wolff, Pe­nín­su­la. Els pri­mers (i es­can­da­lo­sos) nou me­sos de Trump a la Ca­sa Blan­ca

AQUESTA SETMANA DESTACA.

2 3/13 Xa­vi Te­dó i La­ia Vi­cens, Co­lum­na. L’ope­ra­ció clan­des­ti­na que va pos­si­bi­li­tar el re­fe­rèn­dum de l’1-O 3 D’he­rois i tra­ï­dors 2/2 San­ti Vi­la, Pòr­tic. L’au­tor des­gra­na els er­rors dels so­bi­ra­nis­tes i del Go­vern es­pa­nyol en el pro­cés 4 La in­va­sió dels ro­bots i al­tres... 4/3 Xa­vi­er Sa­la i Mar­tin, Ro­sa dels Vents. L’au­tor ex­pli­ca l’eco­no­mia en ter­mes di­vul­ga­tius 5 No hi ha res tan ter­ri­ble 6/2 Ra­fa­el San­tan­dreu, Ro­sa dels Vents. Ma­nu­al sen­zill per gau­dir més in­ten­sa­ment de la vi­da 6 Di­es que du­ra­ran anys 7/5 Jor­di Bor­ràs, Ara Lli­bres. Fo­tos del re­fe­rèn­dum de l’1-O i de les ten­si­ons ge­ne­ra­des en al­guns punts 7 La con­fa­bu­la­ció dels ir­res­pon­sa­bles 5/14 Jor­di Amat, Ana­gra­ma. Per què el con­sens en­tre Ca­ta­lu­nya i l’Es­tat se n’ha anat en or­ris 8 La pe­núl­ti­ma bon­dat 8/3 Jo­sep Ma­ria Es­qui­rol, Qu­a­derns Cre­ma. As­saig so­bre com viu­re, pen­sar i es­ti­mar pro­fi­to­sa­ment 9 Les cla­ve­gue­res de l’Es­tat N/– Jau­me Grau, Ca­te­dral. Les ma­ni­o­bres del go­vern Ra­joy per neu­tra­lit­zar els seus ad­ver­sa­ris po­lí­tics 10 Nou ho­me­nat­ge a Ca­ta­lu­nya N/– Vi­cenç Par­tal, Ara Lli­bres. La pe­ti­ta his­tò­ria dels pro­ta­go­nis­tes del pro­cés

Men­tre anem es­cal­fant mo­tors de ca­ra al Sant Jor­di, els tí­tols so­bre l’ac­tu­al mo­ment po­lí­tic ca­ta­là, els seus an­te­ce­dents i les se­ves con­se­qüèn­ci­es es van acu­mu­lant im­pa­ra­ble­ment. De mo­ment, des­ta­ca­rem aquí el de San­ti Vi­la, ‘D’he­rois i tra­ï­dors’ –molt ben si­tu­at tant en ca­ta­là com en cas­te­llà–, en què l’ex­con­se­ller de Cul­tu­ra ex­pli­ca com ha vis­cut tot el pro­cés. Vi­la re­cal­ca les ges­ti­ons que va fer per evi­tar la DUI i el con­se­güent xoc de trens; re­la­ta el seu pas breu per la pre­só; i re­fe­reix com en­tre el bloc més so­bi­ra­nis­ta va pas­sar a ser con­si­de­rat (des­prés de la se­va sor­ti­da del go­vern) un tra­ï­dor i gai­re­bé un em­pes­tat. En­tre al­tres anèc­do­tes, Vi­la re­ve­la que Puig­de­mont i Ra­joy no es van do­nar els seus te­lè­fons mò­bils fins als atemp­tats del 17 d’agost.– S.C.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.