Tem­ples noc­turns

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 31 De Març Del 2018 -

A pràc­ti­ca­ment to­tes les ciu­tats del món, els grans clubs noc­turns es­tan des­a­pa­rei­xent, in­ca­pa­ços d’afron­tar els preus del sòl i la pres­sió ve­ï­nal. Una ex­po­si­ció que s’inau­gu­ra ara al Vi­tra Mu­se­um de Ba­si­lea en­ca­ra exa­ge­ra­rà més aquesta sen­sa­ció de “la nit ja no és el que era”. De­sig­ning club cul­tu­re re­cor­da els al·lu­ci­nants in­te­ri­o­ris­mes i la grà­fi­ca as­so­ci­a­da a tem­ples com el Pa­lla­di­um de No­va York, amb el seu ge­gan­tí mu­ral de Keith Ha­ring, l’Spa­ce Elec­tro­nic de Flo­rèn­cia, dis­se­nyat pel Grup­po 9999, The Haçi­en­da de Manc­hes­ter o els nom­bro­sos clubs de De­troit.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.