Els dos Te­ren­cis

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 31 De Març Del 2018 -

Di­lluns vi­nent es com­plei­xen quin­ze anys de la mort de Te­ren­ci Moix, i amb aquest mo­tiu du­es edi­to­ri­als del grup Pla­ne­ta, que tant el va aco­llir, re­cu­pe­ren uns quants tí­tols de l’au­tor bar­ce­lo­ní, en les se­ves du­es llen­gües de tre­ball i tam­bé en du­es fa­ce­tes que en­fi­la­des com­po­nen un re­trat ric i com­plex del per­so­nat­ge.

Com al­tres de la me­va ge­ne­ra­ció, jo em vaig acos­tar a Te­ren­ci als anys se­tan­ta per­què a Bar­ce­lo­na era la per­so­na que mi­llor re­pre­sen­ta­va al­ho­ra la mo­der­ni­tat ab­so­lu­ta i la mi­ra­da que ens sem­bla­va més cor­rec­ta i sug­ges­ti­va als clàs­sics des d’aque­lla ma­tei­xa mo­der­ni­tat. Ana­lis­ta del ci­ne­ma per a Fo­to­gra­mas (Eli­sen­da Na­dal l’apa­dri­na­va sen­se em­buts), i tam­bé del cò­mic; se­gui­dor de les te­o­ri­es d’Um­ber­to Eco i Su­san Son­tag; amic de Pa­so­li­ni... i al­ho­ra au­tor de tex­tos que ens des­co­bri­en o redes­co­bri­en, amb una mi­ra­da cap­ti­va­do­ra­ment per­so­nal, Henry Ja­mes, Stend­hal, Scott Fitz­ge­rald o el ma­teix Shakes­pe­a­re.

Aquesta sen­si­bi­li­tat, jun­ta­ment amb una vi­sió cos­tu­mis­ta i ple­na d’hu­ma­ni­tat so­bre la Bar­ce­lo­na de post­guer­ra, i una re­fle­xió va­len­ta so­bre la con­di­ció gai que el con­ver­teix en pi­o­ner del te­ma a Es­pa­nya, con­flu­ei­xen en la se­va no­vel·la El dia que va mo­rir Ma­rilyn. Pu­bli­ca­da el 1969, va te­nir un efec­te sís­mic en la li­te­ra­tu­ra ca­ta­la­na i, rà­pi­da­ment tra­du­ï­da, en l’es­pa­nyo­la del mo­ment. Edi­ci­ons 62 la re­cu­pe­ra ara amb prò­leg de Se­bas­tià Por­tell.

El se­gell que di­ri­geix Emi­li Ro­sa­les ofe­reix tam­bé a la col·lec­ció La But­xa­ca Tots els con­tes (prò­legs de Ju­lià Gui­lla­mon i Pe­re Gim­fer­rer) i el seu ro­man-à-clef gauc­he­di­vi­nesc i de com­ple­xa ela­bo­ra­ció El se­xe dels àn­gels

Als 15 anys de la se­va mort re­e­di­ten ‘El dia que va mo­rir Ma­rilyn’ i ‘No di­gas que fue un su­eño’

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.