L’en­de­mà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 31 De Març Del 2018 -

Com se­ria un par­tit de fut­bol ro­dat per Wer­ner Her­zog? Es­ta­ria tot nar­rat amb una ca­ver­no­sa veu en off amb un pe­tri ac­cent ger­mà­nic? No és una hi­pò­te­si fo­ras­se­nya­da. El ci­ne­as­ta, fa­nà­tic del Bayern de Mu­nic, i, se­gons diu, un “ac­cep­ta­ble mig cen­tre”, ha pen­sat molt de­ta­lla­da­ment com ro­da­ria ell els par­tits, i ho ex­pli­ca al pod­cast Ga­me of our li­ves. Al di­rec­tor de Fitz­car­ral­do el dis­gus­ta l’ús ac­tu­al de tan­tes cà­me­res i l’abús de pri­mers plans. Ell fa­ria ser­vir les re­pe­ti­ci­ons no per als gols, diu, si­nó per subrat­llar la po­è­ti­ca d’al­guns mo­ments del joc “que no por­ten en­lloc”. En la se­va xer­ra­da de fa un pa­rell d’anys a Bar­ce­lo­na, el re­a­lit­za­dor li va con­fes­sar a la pe­ri­o­dis­ta Vi­o­le­ta Ko­vac­sics la se­va de­bi­li­tat per Ser­gio Bus­quets, de qui va dir que “con­tro­la el temps i l’es­pai”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.