Im­mi­nèn­cia de ca­tàs­tro­fe

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - J.A. MASOLIVER RÓDENAS

La pro­pos­ta de Ri­car­do Me­nén­dez Sal­món (Gi­jón, 1971) és una de les més ori­gi­nals, am­bi­ci­o­ses i ar­ris­ca­des de la nos­tra ac­tu­al nar­ra­ti­va i tro­ba la se­va mi­llor ex­pres­sió en la Tri­lo­gía del mal, que in­clou La ofen­sa (2007), Der­rum­be (2008) i El cor­rec­tor (2009). Iden­ti­fi­cant-se amb l’ Oswald Spen­gler de La de­ca­den­cia de Oc­ci­den­te, ens pre­sen­ta la his­tò­ria com un con­junt de cul­tu­res i un avanç cap a la de­ca­dèn­cia, que té lloc es­pe­ci­al­ment en la ci­vi­lit­za­ció oc­ci­den­tal, dins d’una vi­sió apo­ca­líp­ti­ca pre­sent en to­ta la se­va obra. His­tò­ria i fic­ció aca­ben per con­fon­dre’s, en una vi­sió de­li­rant de la re­a­li­tat. A Ho­mo Lu­bitz ho por­ta a un ex­trem que tur­men­ta­rà més d’un lec­tor, des­con­cer­tat per una lu­ci­de­sa que aca­ba con­fo­nent-se amb la bo­ge­ria. La no­vel·la par­teix d’un fet re­al: el març del 2015 el vol 9525 de Ger­manwings, que es va en­lai­rar a Bar­ce­lo­na i ana­va a Düs­sel­dorf, es va es­ta­ve­llar als Alps fran­ce­sos, en un ac­ci­dent pro­vo­cat de­li­be­ra­da­ment pel co­pi­lot An­dre­as Lu­bitz, a qui els met­ges ha­vi­en de­cla­rat im­pos­si­bi­li­tat per vo­lar.

Me­nén­dez Sal­món va tei­xint un se­guit de re­la­ci­ons que con­ver­tei­xen l’ac­ci­dent en un símp­to­ma de la nos­tra ci­vi­lit­za­ció. És, per des­comp­tat, la re­la­ció en­tre els di­fe­rents per­so­nat­ges que gi­ren en­torn de Lu­bitz. En la fic­ció, que es desen­vo­lu­pa el 2025, el pro­ta­go-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.