En llocs hos­tils

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - ROBERT SALADRIGAS

Aquesta és la his­tò­ria d’un noi i una no­ia, ve­ïns d’una ciu­tat sen­se nom –és pro­ba­ble que el mo­del si­gui La­ho­re, la me­trò­po­lis més po­pu­lo­sa del Pun­jab pakis­ta­nès i on va néi­xer el 1971 Moh­sin Ha­mid, l’au­tor de Sor­ti­da a Oc­ci­dent– que és des­cri­ta com una ciu­tat “in­fla­da” de re­fu­gi­ats que con­vi­uen bà­si­ca­ment en pau, en­ca­ra no ober­ta­ment en guer­ra. En aque­lla po­bla­ció que vo­re­ja l’abis­me, en aquest pre­cís mo­ment con­tac­ten en una clas­se noc­tur­na Sa­e­ed i Na­dia, ell fei­ne­jant en una agèn­cia de pu­bli­ci­tat i ella en una em­pre­sa d’as­se­gu­ran­ces. S’en­a­mo­ra­ran com una pa­re­lla fe­ta a l’an­ti­ga: acor­den no con­su­mar el seu amor fins no ha­ver con­tret ma­tri­mo­ni. Som, vis­ta ai­xí, da­vant d’una his­tò­ria ro­màn­ti­ca. Però no és pas aquest el pro­pò­sit cab­dal de la no­vel·la de Ha­mid.

Si no fos per­què va es­tu­di­ar a Prin­ce­ton i Har­vard, va ser dei­xe­ble de To­ni Mor­ri­son i Joy­ce Ca­rol Oa­tes i ha tre­ba­llat a No­va York i Lon­dres, cal­dria su­po­sar –més avi­at ima­gi­nar– que Moh­sin Ha­mid abor­da aquí, en aquest Exit West, el pu­nyent as­sump­te de la mi­gra­ció per mo­tius de guer­ra des del punt de vis­ta d’un nar­ra­dor ori­en­tal. Però no es­tic gens se­gur d’ai­xò que ex­po­so: la ma­tè­ria pri­me­ra de la fic­ció, és a dir, la re­a­li­tat en cru, sen­se re­tocs, és una co­sa i la his­tò­ria una al­tra, i l’una i l’al­tra no s’han de con­fon­dre. Tinc la sen­sa­ció que la nar­ra­ti­va de Ha­mid mos­tra com n’és, de re­mar­ca­ble, el seu deu­te amb un mes­tre en l’art d’ex­plo­rar amb la pa­rau­la les fon­dà­ri­es de la vi­da: una fi­gu­ra (pot­ser) de la ta­lla de Phi­lip Roth.

En un cert mo­ment la vi­da del dia a dia a la ciu­tat de Sa­e­ed i Na­dia es fa ir­res­pi­ra­ble, els en­fron­ta­ments en­tre for­ces go­ver­na­men­tals i els es­qua­drons de guer­ri­llers pro­gres­sen en vi­o­lèn­cia i la jo­ve pa­re­lla es veu obli­ga­da a sor­tir clan­des­ti­na­ment del pa­ís dei­xant en­re­re el pa­re de Sa­e­ed. El do­lor ine­nar­ra­ble de re­nun­ci­ar a la me­mò­ria i el sen­ti­ment d’ar­re­la­ment per­tany a la re­a­li­tat im­me­di­a­ta, fà­cil d’iden­ti­fi­car per al lec­tor. Al con­tra­ri, la ma­ne­ra com es van es­ca­par del pa­ís d’ori­gen, s’ins­tal·len en un Lon­dres fan­tas­ma­gò­ric i al fi­nal van a pa­rar a la cos­ta de San Fran­cis­co grà­ci­es a un hi­po­tè­tic en­gra­nat­ge de mis­te­ri­o­ses por­tes se­cre­tes –en­tra­des i sor­ti­des cap en­lloc– , ai­xò és pa­tri­mo­ni de la més pu­ra fic­ció que a la ve­ga­da es ra­mi­fi­ca en pe­tits re­lats d’un estrany re­a­lis­me la fun­ció del qual, si no m’equi­vo­co, és res­sal­tar la glo­ba­li­tat de la tra­gè­dia dels re­fu­gi­ats.

Tot i ai­xò, en cap fa­se de la his­tò­ria Moh­sin Ha­mid op­ta per des­ple­gar una nar­ra­ció po­li­fò­ni­ca. Fins al fi­nal, al cap de mig se­gle, l’es­pi­na­da de la no­vel·la són Na­dia i Sa­e­ed, per­so­nat­ges me­di­o­cres i a pri­o­ri sen­se gruix li­te­ra­ri, víc­ti­mes dels ti­fons que van por­tar-los a so­bre­viu­re en llocs hos­tils, sem­pre a la de­fen­si­va, pe­ri­llant la dig­ni­tat in­di­vi­du­al i el seu amor en des­gast per­ma­nent fins que es va ex­tin­gir sen­se ar­ri­bar a con­su­mar-lo fí­si­ca­ment –un ab­surd–, si bé un dia van acon­se­guir la fi­ta de reu­nir-se en el punt de par­ti­da. O si­gui que mal­grat la vo­lun­tat de Moh­sin Ha­mid per in­tro­duir tocs lí­rics en el re­lat de l’odis­sea col·lec­ti­va, el pes de la tra­gè­dia de mi­li­ons de des­pla­çats sen­se ni tan sols un pre­sent da­vant seu, pe­le­grins sen­se cap al­tra pers­pec­ti­va que el re­buig i la mar­gi­na­li­tat, car­re­gats d’es­tu­por i rà­bia, ul­tra­pas­sa qu­al­se­vol in­tent de do­nar al te­ma una clau po­è­ti­ca. Em te­mo, sen­zi­lla­ment, que la gran no­vel·la so­bre els re­fu­gi­ats en­ca­ra no s’ha es­crit. Re­cla­ma, si és pos­si­ble, un ta­lent a l’al­tu­ra de Tols­toi.

La cons­truc­ció de per­so­nat­ges me­di­o­cres fa que la gran no­vel·la so­bre el te­ma en­ca­ra no s’ha­gi es­crit

PAU­LA BRONSTEIN/GETTY

Camp de re­fu­gi­ats a La­ho­re, ciu­tat on va néi­xer l’au­tor

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.