Una amis­tat eu­ro­pea

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

En la no­ta que en­cap­ça­la L’amic de Pra­ga, la pri­me­ra no­vel·la de Jo­an Ma­nu­el Sol­de­vi­lla (Bar­ce­lo­na, 1964), l’au­tor pre­ci­sa que s’ha per­mès un se­guit de lli­cèn­ci­es nar­ra­ti­ves per no­vel·lar, i no pas bi­o­gra­fi­ar, la vi­da de dos per­so­nat­ges re­als tan in­tri­gants com des­co­ne­guts: l’es­crip­tor ca­ta­là Jau­me Mi­nis­tral (1914-1982) i el met­ge txec co­mu­nis­ta i ju­eu Fran­tišek Kri­e­gel (19081979), cap sa­ni­ta­ri de la 45a Di­vi­sió In­ter­na­ci­o­nal i fi­gu­ra cab­dal en el desen­llaç de la pri­ma­ve­ra de Pra­ga. L’amis­tat en­tre Mi­nis­tral i Kri­e­gel va sor­gir al bell mig de la Guer­ra Ci­vil, als hos­pi­tals de cam­pa­nya, i es va man­te­nir vi­va en els seus re­cords du­rant més de tren­ta anys, perí­o­de en el qual no van po­der te­nir cap me­na de con­tac­te.

Hi ha un fort con­trast en­tre el pre­sent i el pas­sat que s’im­po­sa en les pri­me­res pà­gi­nes i que per­du­ra al llarg de to­ta la no­vel·la. Men­tre que el pas­sat con­té dos per­so­nat­ges que van exis­tir i l’amis­tat dels quals és ve­rí­di­ca, cons­ta­ta­ble i, per tant, ras­tre­ja­ble, el pre­sent n’in­cor­po­ra dos d’in­ven­tats, la Dacs i en Ta­ron­gi, dos in­ves­ti­ga­dors que es­ti­ren el fil i res­se­guei­xen la re­la­ció Mi­nis­tral-Kri­e­gel a tra­vés de do­cu­ments i per­so­nes re­als (no­tí­ci­es de prem­sa, in­for­mes po­li­ci­als i el tes­ti­mo­ni de lli­bre­ters, d’es­crip­tors, d’edi­tors i de fa­mi­li­ars). Aquest pre­sent, en pri­mer lloc, sem­bla mos­trar-se com un re­lat que es va tei­xint a si ma­teix, que és can­vi­ant i que ne­ces­si­ta re­mun­tar-se al pas­sat per ex­pli­car-se, i, en se­gon lloc, per­met la dis­tàn­cia tem­po­ral jus­ta per do­tar la re­la­ció d’una cer­ta èpi­ca, una èpi­ca que pot­ser de­cau­ria en al­guns di­à­legs en­tre els dos in­ves­ti­ga­dors per dei­xar al lec­tor un re­gust ado­les­cent.

Més enllà del ras­treig d’aquesta amis­tat, L’amic de Pra­ga rei­vin­di­ca­la fi­gu­ra (poc va­lo­ra­da, se­gons Sol­de­vi­lla) de Jau­me Mi­nis­tral, un es­crip­tor que, mal­grat la guer­ra, la post­guer­ra i una dic­ta­du­ra que sem­bla­va in­ter­mi­na­ble, es va sa­ber adap­tar al con­text his­tò­ric i va for­jar una obra con­si­de­ra­ble. Mi­nis­tral va ser guio­nis­ta de rà­dio i te­le­vi­sió, va fer d’edi­tor i va es­criu­re nom­bro­ses obres de te­a­tre, no­vel·les po­li­cí­a­ques, de ci­èn­cia-fic­ció, d’aven­tu­res i ju­ve­nils. Sens dub­te, tot un per­so­nat­ge, tant l’ho­me que va­ser­co­mel­per­so­nat­ge­li­te­ra­ri.

GETTY

Imat­ge del cen­tre his­tò­ric de Pra­ga NÚRIA ALBESA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.