So­ro­lla e i pin

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s - ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN

A fi­nals del se­gle XIX una n la so­ci­e­tat: la mo­da. La ro pri­mer pla del pin­tor va­len re­cin­tes fa dia ves­tits, or­na re­sul­tat és ex­tra Jo­a­quín So­ro­lla i Bas­ti­da (1863-1923) va néi­xer en una fa­mí­lia mo­des­ta de­di­ca­da a la ven­da de te­les i al­gu­na co­sa de les ana­des i vin­gu­des amb mos­tres i tei­xits li de­via que­dar gra­va­da en la se­va me­mò­ria o ADN, per­què al llarg de la se­va vi­da el pin­tor va­len­cià va sen­tir un gran in­terès per la mo­da i la ves­ti­men­ta, es­ti­mu­lat per l’afi­ció de la se­va es­po­sa i les se­ves fi­lles, Clo­til­de, Ma­ría i Ele­na. L’obra del pin­tor va coin­ci­dir tam­bé amb l’eclo­sió del que es con­ver­ti­ria en un fe­no­men, eco­nò­mic, so­ci­al i cul­tu­ral: la ro­ba va pas­sar a pri­mer pla, pri­mer en les clas­ses més adi­ne­ra­des per es­ten­dre’s en­tre les més mo­des­tes, que amb la me­ca­nit­za­ció dels pro­ces­sos tèx­tils, l’apa­ri­ció de nous tei­xits, l’au­ge del co­merç i els nous ca­nals de di­fu­sió van ser capa­ces de co­pi­ar els dis­senys que ve­ien en car­rers, apa­ra­dors i avi­at a les re­vis­tes. I ai­xí fins ara. L’ex­po­si­ci­ó­amb­do­ble­seu al mu­seu Thys­sen-Bor­ne­mis­za i el mu­seu So­ro­lla de Ma­drid que re­la­ci­o­na l’obra del pin­tor amb ves­tits i to­ta me­na d’ac­ces­so­ris del mo­ment il·lus­tra de for­ma es­plèn­di­da no no­més un as­pec­te de la pro­duc­ció del pin­tor, si­nó tam­bé les se­ves re­la­ci­ons fa­mi­li­ars a tra­vés de la nom­bro­sa cor­res­pon­dèn­cia amb la se­va es­po­sa so­bre la com­pra de ves­tits i tam­bé l’evo­lu­ció del nou sec­tor a par­tir de l’al­ta cos­tu­ra de Char­les Fre­de­rick Worth, el mo­dis­ta d’ori­gen bri­tà­nic que des del seu ate­li­er de Pa­rís va ser el pri­mer a con­si­de­rar les se­ves cre­a­ci­ons com a obres d’art i en con­se­qüèn­cia fir­mar­les.

Worth, Je­an­ne Pa­quin, Paul Poi­ret, Je­an­ne

02

MUSEO SO­RO­LLA, MA­DRID MUSEO DEL TRAJE, MA­DRID

04 con ves­ti­do gris’, 1900 04 Paul Poi­ret: Ves­tit, c. 1911 05 Je­an­ne Pa­quin:

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.