Ntre te­les tu­res

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s -

va pre­o­cu­pa­ció/ocu­pa­ció re­cor­re ba i el seu en­torn se si­tu­en en un qual és tes­ti­mo­ni pri­vi­le­gi­at el cià. Ara una ex­po­si­ció en dos lo­gar se­tan­ta obres se­ves amb ments i com­ple­ments. El or­di­na­ri Lan­vin o Jac­ques Dou­cet van for­mar la pri­me­ra ge­ne­ra­ció de cre­a­dors re­co­ne­guts, su­perant àm­pli­a­ment el que ha­via es­tat tra­di­ci­o­nal pa­per del o la mo­dis­ta. Van obrir es­ta­bli­ments lu­xo­sos on ma­ni­quins i avi­at mo­dels de ve­ri­tat mos­tra­ven el re­per­to­ri a una cli­en­te­la aca­ba­la­da. En­torn de la pa­ri­sen­ca Rue de la Paix no van tri­gar a do­nar-se ci­ta la ma­jo­ria de ta­llers d’al­ta cos­tu­ra i con­se­qüent­ment bo­ti­gues de tei­xits,bar­ret­si­to­tel que es mo­via al vol­tant de la crei­xent pre­o­cu­pa­ció per l’as­pec­te fí­sic. Per aquells car­rers pas­se­ja­va So­ro­lla, tes­ti­mo­ni de l’afir­ma­ció de la mo­da en la pri­me­ra dè­ca­da del se­gle XX. Allà ob­ser­va­va i de ve­ga­des com­pra­va, qu­an l’èxit as­so­lit pels seus re­trats, so­bre­tot als Es­tats Units, li va pro­por­ci­o­nar l’as­cens so­ci­al que re­que­ria una aten­ció més gran a les nor­mes del ves­tir, es­pe­ci­al­ment les do­nes de la se­va fa­mí­lia, i els mit­jans per sa­tis­fer-la.

Com a re­tra­tis­ta, el pin­tor va­len­cià es­ta­va i ne­ces­si­ta­va es­tar en con­tac­te amb les no­ve­tats. Avi­at es va con­ver­tir en un es­pe­ci­a­lis­ta no no­més en es­tè­ti­ca, si­nó en tei­xits, for­mes i co­lors, tot ai­xò re­co­llit als seus qu­a­derns, no­tes i car­tes. De la Gran Bre­ta­nya ar­ri­ba­ven al seu torn ten­dèn­ci­es com l’hi­gi­e­nis­me, que­pos­tu­la­va­les­bon­dats­del­con­tac­te amb la na­tu­ra o els pas­se­jos a l’ai­re lliu­re, i no tri­ga­ri­en a po­pu­la­rit­zar-se els es­ti­ue­jos al camp o, mi­llor en­ca­ra, a la vo­ra del mar. La so­ci­e­tat es tras­lla­da­va a Bi­ar­ritz o Sant Se­bas­tià i tot ai­xò re­que­ria guar­da-ro­bes am­plis i apro­pi­ats, amb tei­xits més fres­cos i co­lors clars per afron­tar les ca­lors. Les da­mes ele­gants ha­vi­en de can­vi­ar de ro­ba di­ver­ses ve­ga­des al dia, per es­tar a to amb les di­fe­rents ac­ti­vi­tats i amb l’ho­ra­ri: ves­tits de dia, de ma­tí, ves­tits de nit, abrics i ca­pes, per lluir a les cur­ses de ca­valls, els be­re­nars, les re­ga­tes o els

06 09

07

METROPOLITAN MU­SE­UM, NO­VA YORK MUSEO DEL TRAJE, MA­DRID

ves­ti­do ne­gro’, 1906 08 Ves­tit, c. 1890

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.