Fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 7 D’abril Del 2018 -

1 La bru­ja 1/4 Ca­mi­lla Läck­berg, Ma­e­va. Patrick Heds­trom i la se­va do­na ras­tre­gen la desaparició d’una ne­na 2 Pa­tria 2/67 Fer­nan­doA­ram­bu­ru,Tus­quets.Du­es­fa­mí­li­es­bas­ques ve­uen mi­na­da la se­va re­la­ció a cau­sa de la vi­o­lèn­cia 3 El or­den del día 3/3 Eric Vui­llard, Tus­quets. Els in­dus­tri­als ale­manys van fi­nan­çar la con­ques­ta del po­der na­zi 4 Las hi­jas del agua 6/2 Don­na Le­on, Seix Bar­ral. A la Ve­nè­cia del 1793 una ger­man­dat se­cre­ta de do­nes llui­ta per ser lliu­re 5 To­da la ver­dad 5/3 Ka­ren Cle­ve­land, Pla­ne­ta. Vi­vi­an Mi­ller des­ta­pa cèl·lu­les d’es­pi­es rus­sos als Es­tats Units 6 La vi­lla de las te­las –/6 An­ne Ja­cobs, Pla­za y Ja­nés. Pri­mer vo­lum d’una sa­ga so­bre una di­nas­tia amb fà­bri­ques tèx­tils 7 Ori­gen –/21 Dan Brown, Pla­ne­ta. Un pro­fes­sor ame­ri­cà bus­ca a Bar­ce­lo­na la re­ve­la­ció de l’ori­gen de l’ho­me 8 Ti­em­po de tor­men­tas N/– Bo­ris Iza­guir­re, Pla­ne­ta. No­vel·la au­to­bi­o­grà­fi­ca d’un per­so­nat­ge que ar­ri­bat de Ca­ra­cas tri­om­fa a Es­pa­nya 9 La ten­ta­ci­ón del per­dón 4/4 Don­na Le­on, Seix Bar­ral. Bru­net­ti in­ves­ti­ga un cas d’una ma­re que pro­te­geix mas­sa a la se­va fa­mí­lia 10 Que na­die du­er­ma 10/5 Ju­an Jo­sé Millás, Al­fa­gua­ra. Lu­cia re­cor­re Madrid en ta­xi amb in­ten­ci­ons mes­si­à­ni­ques 2 La brui­xa 2/5 Ca­mi­lla Läck­berg, Ams­ter­dam. Patrick Heds­trom i la se­va do­na ras­tre­gen la desaparició d’una ne­na 3 L’or­dre del dia 3/3 Eric Vui­llard, Edi­ci­ons 62. Els in­dus­tri­als ale­manys van fi­nan­çar la con­ques­ta del po­der na­zi 4 Jo soc aquell que va ma­tar Franco 4/6 Jo­an-Llu­ís Llu­ís, Proa. Agus­tí, un cor­rec­tor, pa­teix a Ar­ge­lers un bom­bar­deig 5 Les vuit mun­ta­nyes 6/3 Pa­o­lo Cog­net­ti, Na­vo­na. Pi­e­tro i Bru­no, dos mun­ta­nyencs, for­gen una amis­tat que pa­teix os­cil·la­ci­ons 6 La do­na a la fi­nes­tra N/– A. J. Finn, Rosa dels Vents. Una do­na veu des de ca­sa se­va una co­sa que no hau­ria d’ha­ver con­tem­plat 7 Ori­gen –/21 Dan Brown, Co­lum­na. Un pro­fes­sor ame­ri­cà bus­ca a Bar­ce­lo­na la re­ve­la­ció de l’ori­gen de l’ho­me 8 Ven­ja­ré la te­va mort N/– Car­me Ri­e­ra, Edi­ci­ons 62. Ele­na Mar­tí­nez in­ves­ti­ga la desaparició d’un ho­me de negocis 9 Les pos­ses­si­ons 7/3 Llu­cia Ra­mis, Ana­gra­ma. Re­trat d’una ge­ne­ra­ció a tra­vés d’una his­tò­ria fa­mi­li­ar bor­ras­co­sa 10 La ter­ra male­ï­da 10/2 Ju­an Fran­cis­co Fer­ran­diz, Rosa dels Vents. Al IX Bar­ce­lo­na em­prèn un perí­o­de de crei­xe­ment

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.