El ma­jor­dom es de­cla­ra en va­ga

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 7 D’abril Del 2018 -

Oli­via Ru­e­da, mun­ta­do­ra de te­le­vi­sió, quan es va des­per­tar des­prés d’ha­ver pa­tit un ic­tus ha­via per­dut el llen­guat­ge. El ma­jor­dom, com ella el vi­su­a­lit­za­va, que ens pre­pa­ra les pa­rau­les per ser­vir-les al punt, com qui por­ta l’es­mor­zar en una sa­fa­ta, s’ha­via de­cla­rat en va­ga. Co­men­ça­va ai­xí un dur procés de re­cu­pe­ra­ció –era frus­trant com­pro­var com el seu fill de dos anys, Leo, avan­ça­va bas­tant més rà­pid en la se­va con­ques­ta del verb– que Ru­e­da ex­pli­ca a No sa­bes lo que me cu­es­ta es­cri­bir es­to (Blackie Bo­oks). Els lec­tors tro­ba­ran un epí­leg il·lus­trat per Mi­guel Ga­llar­do, un relat re­a­lis­ta d’una malal­tia bru­tal i exac­ta­ment ze­ro re­fle­xi­ons de l’es­til d’“el ves­sa­ment em va fer mi­llor per­so­na”, un lloc co­mú en aquest gè­ne­re de me­mò­ri­es i que Ru­e­da re­but­ja amb vis­ce­ra­li­tat. Com a Tra­ves­sar la ri­e­ra, de Ju­lià Gui­lla­mon, s’agra­ei­xen aquests re­lats de la malal­tia en pri­me­ra i se­go­na per­so­na que ajun­ten hu­mor i ten­dre­sa pe­rò no ama­guen la tra­gè­dia que su­po­sa veu­re’s, de sob­te, min­vat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.