No-fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 7 D’abril Del 2018 -

1 Na­da es tan ter­ri­ble 4/3 Ra­fa­el San­tan­dreu, Gri­jal­bo. Ma­nu­al sen­zill per gau­dir més in­ten­sa­ment de la vida 2 De ca­si to­do se apren­de 3/2 Pau­la Go­nu, Mar­tí­nez Roca. La cè­le­bre you­tu­ber ex­pli­ca les se­ves ex­pe­ri­èn­ci­es més per­so­nals 3 De hé­ro­es y trai­do­res 2/3 San­ti Vi­la, Pe­nín­su­la. L’au­tor des­gra­na els er­rors de so­bi­ra­nis­tes i Go­vern es­pa­nyol en el procés 4 Mor­der la man­za­na 1/3 Patricia Do­le­ra, Pla­ne­ta. Al·le­gat a fa­vor de les do­nes i de la se­va llui­ta per les lli­ber­tats 5 Ma­es­tros de la cos­tu­ra 7/2 D.A., Te­mas de Hoy. Ma­nu­al per a amants de la mo­da i de l’art de la con­fec­ció 6 Au­tor­re­tra­to sin mí 6/4 Fernando Aram­bu­ru, Tus­quets. L’es­crip­tor de ‘Pa­tria’ par­la dels seus pa­res, dels fills, de l’amor... 7 Em­pan­ta­na­dos 5/6 Jo­an Cos­cu­bi­e­la, Pe­nín­su­la. L’in­de­pen­den­tis­me no pot con­ti­nu­ar sent l’eix de la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na 8 Mi di­e­ta ya no co­jea N/– Ai­tor Sánc­hez, Pai­dós. Gu­ia per ali­men­tar-se de ma­ne­ra sa­na i amb re­cep­tes sim­ples i fà­cils 9 Me­mo­ria del co­mu­nis­mo 9/9 Fe­de­ri­co Ji­mé­nez Lo­san­tos, La Es­fe­ra de los Li­bros. De Le­nin a Po­dem el co­mu­nis­me se­gueix viu 10 Te­o­ría King Kong –/3 Vir­gi­nie Des­pen­tes, Pen­guin. Com cons­truir una fe­mi­ni­tat des de pres­su­pos­tos he­te­ro­do­xos

AQUES­TA SET­MA­NA DES­TA­CA.

2 Ope­ra­ció ur­nes 3/14 Xa­vi Te­dó i La­ia Vi­cens, Co­lum­na. L’ope­ra­ció clan­des­ti­na que va pos­si­bi­li­tar el re­fe­rèn­dum de l’1-O 3 D’he­rois i tra­ï­dors 3/3 San­ti Vi­la, Pòr­tic. L’au­tor des­gra­na els er­rors dels so­bi­ra­nis­tes i el Go­vern es­pa­nyol en el procés 4 Bon dia, són les vuit! 1/7 An­to­ni Bas­sas, Des­ti­no. El co­mu­ni­ca­dor re­cor­da els seus anys en ‘El ma­tí de Ca­ta­lu­nya Rà­dio’ 5 No hi ha res tan ter­ri­ble 5/3 Ra­fa­el San­tan­dreu, Rosa dels Vents. Ma­nu­al sen­zill per gau­dir més in­ten­sa­ment de la vida 6 Trans­for­ma la te­va sa­lut –/24 Xe­vi Ver­da­guer, Rosa dels Vents . Què po­dem fer per cu­rar mi­gra­nyes i do­lors crò­nics 7 La con­fa­bu­la­ció dels ir­res­pon­sa­bles 5/14 Jor­di Amat, Ana­gra­ma. Per què el con­sens en­tre Ca­ta­lu­nya i l’Es­tat ha sal­tat pels aires 8 S.O.S. cris­ti­ans 8/3 Pi­lar Ra­ho­la, Co­lum­na.Re­por­tat­ge so­bre cris­ti­ans del món per­se­guits i al­ho­ra si­len­ci­ats 9 Les cla­ve­gue­res de l’Es­tat 9/2 Jau­me Grau, Ca­te­dral. Les ma­ni­o­bres del go­vern Rajoy per neu­tra­lit­zar els seus ad­ver­sa­ris po­lí­tics 10 La in­va­sió dels ro­bots i al­tres... 4/4 Xa­vi­er Sa­la i Mar­tin, Rosa dels Vents. L’au­tor ex­pli­ca l’eco­no­mia en ter­mes di­vul­ga­tius

No és ca­su­al que les no­vel·les cur­tes es desig­nin so­vint com a ‘nou­ve­lles’. De Ma­da­me de La­fayet­te (‘La prin­ce­sa de Clè­ves’) a Mar­gue­ri­te Du­ras (‘L’amant’) els au­tors fran­ce­sos han tin­gut sem­pre un do es­pe­ci­al per ma­nu­fac­tu­rar-les. I en­tre els es­crip­tors ac­tu­als Patrick Mo­di­a­no , Je­an Ec­he­noz, Patrick De­vi­lle o An­nie Er­naux, en­tre d’al­tres, es mo­uen com un peix a l’ai­gua en aquest for­mat. Eric Vui­llard s’ins­criu en aques­ta lí­nia i amb l’obra ‘L’or­dre del dia’ –dar­rer pre­mi Gon­court– ha re­ei­xit amb un relat so­bre l’Anch­luss i la im­pli­ca­ció dels in­dus­tri­als ale­manys en el na­zis­me, que té la in­ten­si­tat dra­mà­ti­ca i la con­cen­tra­ció es­ti­lís­ti­ca de les mi­llors ‘nou­ve­lles’. El boca-ore­lla –i les bo­nes crí­ti­ques– l’han ca­ta­pul­tat als pri­mers llocs tant en fic­ció ca­ta­la­na com cas­te­lla­na.– S.C.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.