Sè­ri­es ni­co­tí­ni­ques

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 7 D’abril Del 2018 -

Truth Ini­ti­a­ti­ve, una or­ga­nit­za­ció que vi­gi­la el con­sum de ta­bac en el camp au­di­o­vi­su­al, no es­tà gens con­tent amb Net­flix. L’acu­sen de re­gla­mu­rit­zar els ci­gar­rets i han comp­tat el nom­bre d’in­ci­dèn­ci­es que acu­mu­len les se­ves sè­ri­es. La pit­jor, di­uen, és Stran­ger things, on es fu­ma fins a 182 ve­ga­des i ho fan fins i tot ado­les­cents com Billy, el que in­ter­pre­ta Da­cre Mont­go­mery, per subrat­llar l’ai­re vi­ci­at dels vui­tan­ta. Al­tres d’as­se­nya­la­des són Making a mur­de­rer, Oran­ge is the new black, Hou­se of cards i, in­com­pren­si­ble­ment, Fu­ller hou­se, la se­qüe­la de Pa­dres for­zo­sos. En l’ori­gi­nal, nin­gú no hau­ria po­gut con­ce­bre ni tan sols el gam­ber­rot Tío Jes­se en­ce­nent-se un ci­gar­ret.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.