El te­ma és Bar­ce­lo­na

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 7 D’abril Del 2018 -

La reflexió so­bre la ciu­tat tor­na a fi­gu­rar en pri­me­ra lí­nia de la dis­cus­sió cul­tu­ral, a un ni­vell que no es re­cor­da­va des d’aquells in­ten­sos anys pre­o­lím­pics. Què té i què li fal­ta a Bar­ce­lo­na, com en­car­ri­lar la se­va po­tèn­cia, a quins ob­jec­tius ha d’as­pi­rar? Un cert de­ca­ï­ment ge­ne­ral quant a la vi­sió de fu­tur, que ha coin­ci­dit en el pla tem­po­ral amb l’em­pan­ta­ne­ga­ment de la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na, res­si­tua el de­bat bar­ce­lo­ní com un dels més ne­ces­sa­ris per tor­nar a po­sar en re­lleu la ca­pi­tal ca­ta­la­na com a pro­pos­ta col·lec­ti­va, cre­ar fo­cus d’il·lu­sió i ar­ren­car la so­ci­e­tat del desà­nim.

Un dels agents d’aques­ta no­va reflexió és la re­vis­ta Han­sel*i Gre­tel*, que des del 2015 s’ha pro­po­sat d’ofe­rir un es­pai per a la reflexió, la crí­ti­ca i el de­bat so­bre les po­lí­ti­ques cul­tu­rals. Im­pul­sa­da per Fè­lix Ri­e­ra i Llu­cià Homs, com­bi­na el for­mat di­gi­tal amb la re­co­pi­la­ció en ex­ten­sos nú­me­ros monogràfics en pa­per d’una àm­plia se­lec­ció dels seus textos. El se­gon d’aquests Com­pen­dis es pre­sen­ta di­marts vi­nent dia 10 al CCCB so­ta el tí­tol de “Cinc ho­res amb Bar­ce­lo­na”. Els po­nents con­vo­cats al llarg d’aques­tes cinc ho­res són el director del centre, Vi­cenç Vi­lla­to­ro; l’es­crip­to­ra Llu­cia Ra­mis; el director ad­junt de La Van­guar­dia i no­vel·lis­ta Mi­quel Mo­li­na; el dra­ma­turg Jor­di Ca­sa­no­vas; el director de l’àrea de Cul­tu­ra de la Fun­da­ció La Cai­xa Ig­na­si Mi­ró; la fi­lò­lo­ga i di­pu­ta­da Lau­ra Bor­ràs; el director del Grec Cesc Ca­sa­de­sús;

La re­vis­ta ‘Han­sel* i Gre­tel*’ pro­po­sa al CCCB cinc ho­res de de­bat so­bre po­lí­ti­ques cul­tu­rals

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.