Tre­sors d’Eli­za­beth Tay­lor

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 7 D’abril Del 2018 -

A Eli­za­beth Tay­lor li agra­da­va atre­so­rar de tot: ma­rits, fi­gu­re­tes de por­ce­lla­na, di­a­mants, no­mi­na­ci­ons a l’Os­car. Per ai­xò la fo­tò­gra­fa Cat­he­ri­ne Opie va fer un fan­tàs­tic re­trat d’ella in ab­sen­tia, a tra­vés de tots els ob­jec­tes que acu­mu­la­va a la se­va ca­sa de Bel Air al lli­bre 700 Ni­mes Ro­ad, on s’in­tu­ïa que la di­va es­ti­ma­va tots els seus es­tris de­mo­crà­ti­ca­ment, les se­ves ma­rag­des tant com els seus marcs kitsch i els seus flas­cons buits de per­fum tant com els seus Cha­nels. Ca­mu­flats en­tre plo­mes de ma­ra­bú i so­bre pa­rets de co­lor mal­va, que­da­ven al­guns dels seus Van Goghs, Pis­sar­ros i De­gas, ad­qui­rits mol­tes ve­ga­des a tra­vés del seu pa­re, mar­xant d’art. Un va­lu­ós Van Gogh, Vue de l’Asi­le, que va pen­jar du­rant 50 anys al sa­lo­net de la pro­ta­go­nis­ta de Cle­ò­pa­tra, es ven­drà el mes de maig a Ch­ris­tie’s i el preu ar­ren­ca en 35 mi­li­ons de dò­lars.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.