El por­no ja no és el que era

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 7 D’abril Del 2018 -

El ne­go­ci im­mo­bi­li­a­ri és el més im­pla­ca­ble de­la­tor dels temps. Exem­ple: un ge­gant lo­cal que hi ha a prop de Tir­so de Mo­li­na, a Madrid. Du­rant la Se­go­na Re­pú­bli­ca va allot­jar un di­a­ri, El Im­par­ci­al. Més tard, part del so­lar va aco­llir un dels úl­tims ci­ne­mes por­no de la ca­pi­tal i ara que tot­hom diu que per ar­ros­se­gar la gent al ci­ne­ma cal ofe­rir al­gu­na co­sa més que pel·lí­cu­les l’es­pai es diu Sa­la Equis i ac­tua com a res­tau­rant i sa­la de pro­jec­ci­ons de­di­ca­da a ci­cles te­mà­tics, per exem­ple, so­bre Mor­ri­co­ne o en­torn del ci­ne­ma dins del ci­ne­ma (Fo­to de Lu­cía M).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.