Az­co­na era una fes­ta

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 7 D’abril Del 2018 -

En la dè­ca­da dels 50, i abans d’es­criu­re per a La Co­dor­niz, Ra­fa­el Az­co­na va pu­bli­car in­gent­ment en re­vis­tes del Mo­vi­mi­en­to, d’Ac­ci­ón Ca­tó­li­ca i de tot ti­pus, on pro­ba­ble­ment va apren­dre a es­qui­var la cen­su­ra que li va per­me­tre des­prés fir­mar guions tan cor­ro­sius com els de Plá­ci­do o El pi­si­to. L’edi­to­ri­al Pe­pi­tas de Ca­la­ba­za, de Lo­gro­nyo com el ma­teix Az­co­na, ha fet la tas­ca d’ex­ca­va­ció ne­ces­sà­ria i pu­bli­ca tots aquells textos per­duts amb un tí­tol que és tam­bé una pro­me­sa: Vi­a­je a una sa­la de fi­es­tas.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.