Re­trat d’un ar­tis­ta

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - LLU­ÍS PERMANYER

Bi­o­gra­fia que ve a om­plir un buit cla­mo­rós. El pri­mer res­pon­sa­ble d’ai­xò va ser l’ar­tis­ta ma­teix, poc o gens in­cli­nat a ex­pli­car la se­va vida, mal­grat ser un gran con­ver­sa­dor i gens es­querp. Sos­pi­to que es trac­ta­va d’una cer­ta re­ser­va fo­men­ta­da pel seu desig que res no res­tés pro­ta­go­nis­me a la se­va obra pic­tò­ri­ca. D’aquí que Fran­cesc Vi­cens em con­fes­sés la se­va ad­mi­ra­ció pel text que Ale­xan­dre Ci­ri­ci ha­via es­crit per a l’ex­po­si­ció an­to­lò­gi­ca del 1980 a la Fun­da­ció Mi­ró. Ju­lián Rí­os va pu­bli­car el 1991, a Cír­cu­lo de Lec­to­res, un lli­bre que con­te­nia una mi­ca d’in­for­ma­ció so­bre l’ho­me.

Sorprèn que si­gui un ar­qui­tec­te, Ju­lián Gar­cía Hernández (Bar­ce­lo­na,

GUSTAVO GILI

Antonio Sau­ra vi­si­tant a ca­sa se­va Pa­blo Pi­cas­so. Mou­gins, 1969

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.