Ex­pli­car-se An­drea Bar­rett

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - RO­BERT SALADRIGAS

Aquest gra­pat de con­tes, un to­tal de vuit, d’ex­ten­si­ons và­ri­es i agru­pats so­ta el tí­tol de l’úl­tim de la col·lec­ció i el més llarg, La fi­e­bre ne­gra, són dels anys no­ran­ta. Pe­rò ai­xò no té im­por­tàn­cia. Hem po­gut es­bri­nar que An­drea Bar­rett (Bos­ton, 1954), d’an­ces­tres ir­lan­de­sos, va pu­bli­car aquest vo­lum el 1996. Tant se val per­què fins ara ma­teix Bar­rett ha es­tat per a nos­al­tres una des­co­ne­gu­da, al­gú que se­gons el text de la con­tra­por­ta­da es­criu so­bre “l’amor a la ci­èn­cia i la ci­èn­cia de l’amor. En­tre­tei­xint per­so­nat­ges his­tò­rics i de fic­ció, abas­ten el pas­sat i el pre­sent a me­su­ra que ne­go­ci­en el com­plex ter­ri­to­ri de l’am­bi­ció, el fra­càs, l’èxit i els som­nis tren­cats”. Més tard es­men­ta Ali­ce Mun­ro i Wi­lli­am Tre­vor i, al cap­da­vall, l’únic que tot ple­gat acon­se­gueix és ati­ar la im­pa­ci­èn­cia per co­men­çar a lle­gir un con­te dar­re­re l’al­tre, des del pri­mer a l’úl­tim se­guint l’or­dre es­ta­blert per la nar­ra­do­ra en cons­truir el seu lli­bre. Ve a ser com dei­xar-se por­tar per la in­tu­ï­ció; i no equi­vo­car-se.

Gai­re­bé des del prin­ci­pi que­da clar que Bar­rett se sent atre­ta per la ci­èn­cia. Els dos pri­mers con­tes (La car­ta de Men­del i El dis­cí­pu­lo in­glés) es­tan bas­tits so­bre les au­rè­o­les del na­tu­ra­lis­ta Gre­gor Men­del i del tam­bé na­tu­ra­lis­ta, bo­tà­nic i zo­ò­leg su­ec Carl Lin­neo, els dos re­pre­sen­tants de la ci­èn­cia als se­gles XVIII i XVII, pe­rò ja el ter­cer (La zo­na li­to­ral) plan­te­ja la his­tò­ria d’una pa­re­lla, ell pro­fes­sor de bo­tà­ni­ca i ella de zo­o­lo­gia en els temps ac­tu­als. Ara bé, el se­güent (Ra­ra avis) ar­ren­ca amb aques­tes pa­rau­les: “Ima­gi­nen un cap­ves­pre d’abril del 1762. Una bo­ni­ca ca­sa si­tu­a­da al si­nu­ós pai­sat­ge de Kent...”. Una ve­ga­da més els per­so­nat­ges es mo­uen al vol­tant dels ex­pe­ri­ments ci­en­tí­fics d’an­tany, en aquest cas la hi­ber­na­ció de les ore­ne­tes. Bé, com és ob­vi, no els ex­pli­ca­ré les tra­mes de ca­das­cun dels vuit re­lats ni les claus de la se­va construcció i com fun­ci­o­nen, ca­das­cun au­tò­nom i al­ho­ra for­mant part d’un tot unit per lla­ços de co­he­rèn­cia que el lec­tor ne­ces­si­ta anar des­co­brint pel seu comp­te, gra­du­al­ment.

Vet aquí on vull ar­ri­bar. Men­tre un tran­si­ta per pe­ces to­tes es­plèn­di­des per al­gun mo­tiu o al­tre com Aves sin pa­tas, Las her­ma­nas Mar­burg o La fi­e­bre ne­gra, una no­vel·la cur­ta que mes­cla sà­vi­a­ment his­to­ria i fic­ció per des­criu­re la fam d’Ir­lan­da i la ter­ri­ble epi­dè­mia de ti­fus del 1847 a Gros­se Is­le (Ca­na­dà) pro­vo­ca­da per la mi­gra­ció ir­lan­de­sa, un ha anat des­co­brint pà­gi­na re­re pà­gi­na una co­sa bas­tant in­fre­qüent. An­drea Bar­rett ne­ces­si­ta i exi­geix que el lec­tor se l’ex­pli­qui so­bre la mar­xa si vol pro­gres­sar en el món molt per­so­nal i no co­di­fi­cat que cons­ti­tu­ei­xen els seus re­lats, si més no els vuit que són la co­lum­na ver­te­bral d’aquest lli­bre. Dit d’una al­tra ma­ne­ra. A me­su­ra que avan­ça­va a poc a poc en la lec­tu­ra no dei­xa­va de pre­gun­tar-me quin era el re­fe­rent de Bar­rett en l’úl­tim mig se­gle de la nar­ra­ti­va an­glo­sa­xo­na. No em re­cor­da­va nin­gú, ni tan sols l’ad­mi­ra­da Ali­ce Mun­ro. Al meu en­ten­dre cal­dria re­mun­tar el curs de la me­mò­ria. Pot­ser Con­rad res­pi­ra a l’in­te­ri­or de l’es­crip­tu­ra de Bar­rett. I tam­bé, pot­ser, l’om­bra d’Edith Whar­ton i la se­va re­la­ció en­tre vida pri­va­da i vida pú­bli­ca a l’Amè­ri­ca del Nord del seu temps…

En de­fi­ni­ti­va, me­ra es­pe­cu­la­ció ins­ti­ga­da per l’afany de lle­gir i ex­pli­car-se –i sa­ber ex­pli­car– An­drea Bar­rett, que tras­pua mis­te­ri i ta­lent li­te­ra­ri, una do­na (que en­de­vi­no) ex­cep­ci­o­nal. Com ho és el seu lli­bre de con­tes i l’es­sèn­cia dels ele­ments que el con­fi­gu­ren. Si­gueu, doncs, ben­vin­guts.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.