Ca­ba­nes de lli­bres

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

M’ima­gi­no que soc un tu­ris­ta ac­ci­den­tal ca­mi­nant per Min­ne­a­po­lis, a l’es­tat nord-ame­ri­cà de Min­ne­so­ta. Min­ne­a­po­lis és la ciu­tat d’es­crip­tors com i au­to­ra d’El tu­ris­ta ac­ci­den­tal, on par­la d’aque­lla idea tan de mo­da en les reu­ni­ons de qua­ran­tins i cin­quan­tins: les se­go­nes opor­tu­ni­tats. Min­ne­a­po­lis és una ciu­tat do­ble: el riu Mis­sis­si­pí la se­pa­ra de Saint Paul, on va néi­xer De fet les du­es ciu­tats com­par­tei­xen equip de fut­bol ame­ri­cà –els Vikings–, que és una co­sa que uneix molt. A la zo­na les du­es ciu­tats les ano­me­nen les Twings (bes­so­nes). A la Ca­de­na dels Llacs, una zo­na de qua­tre llacs amb zo­nes ver­des per pas­se­jar, el fred mos­se­ga.

Ex­tra­vi­ar-se en una ciu­tat com Min­ne­a­po­lis vol dir aca­bar fent vol­tes sen­se brúi­xo­la per un d’aquells bar­ris de ca­ses uni­fa­mi­li­ars amb jar­dí que de tant veu­re’ls a les sè­ri­es nord-ame­ri­ca­nes for­men part del nos­tre ima­gi­na­ri de món fe­liç. En­ca­ra que el re­cord dels re­lats mi­ni­ma­lis­tes de

on la con­for­ta­ble quo­ti­di­a­ni­tat aco­mo­da­da del som­ni ame­ri­cà crea mons­tres, em fa es­tre­mir-me més que el fred. Pe­rò en aquell pai­sat­ge clò­nic, al­gu­na co­sa tren­ca la mo­no­to­nia vi­su­al: una me­na de ca­se­ta d’ocells amb el teu­la­dell de fus­ta a l’en­tra­da d’un jar­dí, ac­ces­si­ble des de la vo­re­ra. El ca­mió de les es­com­bra­ri­es que pas­sa ron­cant s’atu­ra al da­vant i un em­ple­at de la ne­te­ja uni­for­mat obre la por­ta. Em fa por que no s’es­ca­pi al­gu­na co­sa vo­lant, pe­rò hi fi­ca la mà i l’aga­fa. Em pre­gun­to si se­rà una ra­ra avis. No vaig des­en­ca­mi­nat: és un lli­bre. Veig pel for­mat que és un lli­bre in­fan­til. L’em­ple­at hi do­na una ulla­da un mo­ment, pot­ser ve­ient els ros­tres de sor­pre­sa dels seus fills com es re­flec­tei­xen en les pà­gi­nes, s’en­fi­la al ca­mió i se­gueix la ru­ta. Sem­bla una ca­se­ta d’ocells, pe­rò es­tà ple­na de lli­bres.

Em treu de la me­va per­ple­xi­tat una do­na som­ri­ent, l’edi­to­ra

M’ex­pli­ca que soc da­vant d’una Litt­le Free Li­brary. M’ex­pli­ca que es trac­ta d’un mo­vi­ment in­de­pen­dent que ja té 65.000 pe­ti­tes bi­bli­o­te­ques lliu­res i gra­tu­ï­tes a 84 pa­ï­sos i ella s’en­car­re­ga de man­te­nir viu un blog on els cui­da­dors vo­lun­ta­ris d’aques­tes bi­bli­o­te­ques i molts usu­a­ris es man­te­nen en con­tac­te. I em sorprèn quan m’ex­pli­ca que no to­tes te­nen for­ma de ca­se­ta d’ocell: n’hi ha amb for­ma d’R2-D2 o de plat vo­la­dor: “El 2009, Todd H. Bol of Hud­son va cons­truir a Wis­con­sin la pri­me­ra Litt­le Free Li­brary de fus­ta. Es­ta­va ins­pi­ra­da en una pe­ti­ta es­co­la i era un ho­me­nat­ge a la se­va ma­re, una mes­tra que es­ti­ma­va la lec­tu­ra. La va po­sar a la part més ex­te­ri­or del seu jar­dí i la va om­plir de lli­bres, amb un rè­tol on con­vi­da­va a aga­far i dei­xar-hi lli­bres. Els seus ve­ïns es van en­tu­si­as­mar i tam­bé els amics que el vi­si­ta­ven. Ell va cons­truir per a ells al­gu­nes ca­se­tes de lli­bres i la idea va co­men­çar a ex­pan­dir-se rà­pi­da­ment. Fins que el 2012 Litt­le Free Li­brary es va con­ver­tir ofi­ci­al­ment en una or­ga­nit­za­ció no lu­cra­ti­va”.

Li pre­gun­to per les re­ac­ci­ons dels usu­a­ris i em diu: “N’hi ha tan­tes!” A la Mar­gret li bri­llen els ulls quan m’ex­pli­ca que a No­va Or­le­ans, per exem­ple, en una Litt­le Free Li­brary va apa­rèi­xer una no­ta ma­nus­cri­ta d’una per­so­na sen­se sos­tre molt agra­ï­da per po­der tro­bar-hi aquells lli­bres que li fe­ien tan­ta com­pa­nyia. Em mos­tra una imat­ge de la no­ta, que guar­da en­tre les se­ves fo­to­gra­fi­es més va­lu­o­ses.

A Litt­le­fre­e­li­brary.org/our­map/ pots veu­re on és la més pro­pe­ra a ca­sa te­va. Soc un tu­ris­ta ac­ci­den­tal per Vi­las­sar de Mar. En un car­rer veig una ca­se­ta i quan m’hi acos­to veig la pla­ca que l’acre­di­ta com a mem­bre de les Litt­le Free Li­brary. Obro la por­ta amb comp­te. I són allà ar­ru­pits. En aque­lla­ca­se­ta­delMa­res­me­hi­vi­uen­lli­bres.

Char­les Bax­ter An­ne Ty­ler, Car­ver, Scott Fitz­ge­rald. Al­drich.

ANTONIO ITURBE

Ray­mond Mar­gret

A. ITURBE

Una Litt­le Free Li­brary a Vi­las­sar de Mar

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.