Co­lòm­bia sen­se les FARC

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

La his­tò­ria de Co­lòm­bia ha es­tat es­cri­ta amb sang a cau­sa de la vi­o­lèn­cia exer­ci­da per di­fe­rents ac­tors al llarg dels anys, en­tre els quals es tro­ba el grup in­sur­gent de les FARC (For­ces Ar­ma­des Re­vo­lu­ci­o­nà­ri­es d’Alli­be­ra­ment Nacional). Des­prés de més de mig se­gle del con­flic­te ar­mat –que ha cau­sat 7,1 mi­li­ons de des­pla­çats, 260.000 morts i més de 60.000 des­a­pa­re­guts– sem­bla que fi­nal­ment Co­lòm­bia pot tro­bar la pau an­he­la­da a tra­vés de l’acord en­tre el Go­vern de San­tos i les FARC fir­mat el no­vem­bre del 2016. Van­guar­dia Dos­si­er de­di­ca aques­ta mo­no­gra­fia a ana­lit­zar els rep­tes po­lí­tics, so­ci­als i eco­nò­mics que su­po­sa­rà la im­ple­men­ta­ció del pac­te.

Aquest com­pro­mís re­pre­sen­ta el can­vi d’un es­ce­na­ri bèl·lic a un de constitucional eri­git en cinc punts bà­sics so­bre els quals es vol edi­fi­car la pau. Per po­der fi­nan­çar-lo, el Go­vern es­pe­ra des­ti­nar un 0,94% del PIB per any en­tre el 2017 i el 2031. L’Es­tat hau­rà de su­perar rep­tes es­truc­tu­rals i con­jun­tu­rals com ara el des­a­fi­a­ment d’avan­çar en­mig d’una cam­pa­nya elec­to­ral pre­ce­di­da per una vic­tò­ria del no en el ple­bis­cit de l’oc­tu­bre del 2016 (Vi­lla­mi­zar-Var­gas). El 2018 se­rà un any d’elec­ci­ons d’es­pe­ci­al re­lle­vàn­cia; d’una ban­da, po­dria ha­ver-hi una ra­ti­fi­ca­ció im­plí­ci­ta i, de l’al­tra, te­nim que és la pri­me­ra ve­ga­da que les FARC pre­sen­ten un can­di­dat dis­po­sat a com­pe­tir per la via de­mo­crà­ti­ca, ex­pli­ca l’ex­per­ta en co­mu­ni­ca­ció po­lí­ti­ca Eu­gé­nie Ric­hard.

La ma­jo­ria dels ar­ti­cu­lis­tes opi­nen que la res­ti­tu­ció de ter­res i la subs­ti­tu­ció de cul­tius il·lí­cits són punts cru­ci­als per eli­mi­nar la guer­ri­lla. Her­nan­do Zu­le­ta, a més, afe­geix que l’acord de pau ha de po­sar fi a les con­di­ci­ons que van do­nar ori­gen al con­flic­te. Pe­rò hi ha menys vi­o­lèn­cia des­prés de l’acord? El po­li­tò­leg Gustavo Dun­can apun­ta que si bé és cert que Co­lòm­bia ha acon­se­guit re­duir les morts re­la­ci­o­na­des amb el nar­co­trà­fic, la vi­o­lèn­cia se­lec­ti­va con­ti­nua fu­e­te­jant la so­ci­e­tat co­lom­bi­a­na. Des de la fir­ma dels acords han es­tat as­sas­si­nats gai­re­bé un cen­te­nar de lí­ders so­ci­als en mans de mer­ce­na­ris con­trac­tats per po­lí­tics o em­pre­sa­ris que vo­len sal­va­guar­dar els seus in­teres­sos (Ávila).

El col·lec­tiu més vic­ti­mit­zat són les co­mu­ni­tats in­dí­ge­nes, ja que tant l’ho­mi­ci­di com el des­pla­ça­ment for­çat cons­ti­tu­ei­xen la prin­ci­pal ame­na­ça per a la desaparició gra­du­al d’aquests po­bles (Val­di­vi­e­so). La si­tu­a­ció és fins i tot més pre­cà­ria per a les do­nes i nens. Pe­rò lluny de ser el se­xe fe­ble, per­so­nes com la fe­mi­nis­ta Patricia Gu­er­re­ro han fun­dat or­ga­nit­za­ci­ons com la Lli­ga de Do­nes Des­pla­ça­des per po­der acon­se­guir la jus­tí­cia que l’in­com­pe­tent Go­vern co­lom­bià és in­ca­paç de pro­por­ci­o­nar-los.

Un al­tre pro­ble­ma en­dè­mic és que Co­lòm­bia pa­teix una exor­bi­tant desi­gual­tat que re­ves­teix múl­ti­ples di­men­si­ons (Gar­cía Es­té­vez). Tot i ai­xí, en­mig d’aquest panorama de­vas­ta­dor, l’acord de pau pre­veu re­for­mes que hau­ri­en de ser ben­vin­gu­des per al desen­vo­lu­pa­ment del pa­ís (Fer­gus­son). Pe­rò el po­ble co­lom­bià no ha es­tat sol, tant la Unió Eu­ro­pea (Cas­tañe­da) com Es­pa­nya (Gar­cía Du­que-Mar­tí­nez) han es­tat un gran su­port in­ter­na­ci­o­nal. A més, des de l’ar­ri­ba­da de San­tos a la pre­si­dèn­cia s’ha po­ten­ci­at la po­lí­ti­ca ex­te­ri­or i s’ha anat cons­truint un rol in­ter­na­ci­o­nal més au­tò­nom (Pas­tra­na). En­tre les se­ves pri­me­res me­su­res hi va ha­ver re­a­lit­zar un pre­tès i molt tí­mid dis­tan­ci­a­ment amb els Es­tats Units (Her­re­ra) i res­ta­blir unes relacions –Ve­ne­çu­e­la i Equa­dor– que han es­tat be­ne­fi­ci­o­ses per a les ne­go­ci­a­ci­ons amb les guer­ri­lles (Már­quez Res­tre­po).

Sem­bla ser que a Co­lòm­bia en­ca­ra li que­den molts fronts per com­ba­tre per acon­se­guir ani­qui­lar com­ple­ta­ment la vi­o­lèn­cia. Se­rà en les elec­ci­ons pre­si­den­ci­als on es dis­pu­ta­rà el ca­mí cap a la pau.

La guer­ri­lla ha cau­sat 7,1 mi­li­ons de des­pla­çats, 260.000 morts i més de 60.000 des­a­pa­re­guts

Il·lus­tra­ció de Vé­ro­ni­que Bour per a aquest nú­me­ro de ‘Van­gua­dia Dos­si­er’

ALEXANDRA PIERRES

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.