Pa­re i vi­du en una set­ma­na

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - JO­SÉ MA­RÍA PUIG DE LA BELLACASA

Tom Malm­quist va néi­xer el 1978 a Es­to­colm. És po­e­ta, lli­cen­ci­at en Li­te­ra­tu­ra i pe­ri­o­dis­ta fre­e­lan­ce. Va de­bu­tar el 2007 amb Sud­den de­ath, una an­to­lo­gia de po­e­sia. A A ca­da mo­men­to se­gui­mos vi­vos (2015), la se­va do­na, Ka­rin, malal­ta de leu­cè­mia agu­da, no so­bre­viu­rà, i ho sa­brem de se­gui­da que co­men­cem la lec­tu­ra, a di­fe­rèn­cia de la se­va fi­lla, que viu­rà, Li­via, nom mus­si­tat per la ma­re abans de mo­rir. Ve a la ment el nom d’An­na Li­via Plu­ra­be­lle en què es trans­for­ma la do­na d’Et­to­re Sch­mitz, la se­nyo­ra Sve­vo.

Tom os­cil·la en­tre mal­sons bu­ro­crà­tics de ti­pus kafkià i re­cords d’amor en una exis­tèn­cia quo­ti­di­a­na. El res­pons per Ka­rin La­gerlöf (pa­rent de Sel­ma La­gerlöf) és ins­pi­rat per Ita­lo Cal­vi­no. Els pe­tits de­talls quo­ti­di­ans im­por­ten. Ka­rin ha­via tre­ba­llat amb nens a qui en­se­nya­va a pin­tar, es­criu­re i can­tar. Com di­ria Tom, “ha­ví­em tri­at un es­til de vida més avi­at sen­zill per viu­re com po­e­tes en una ver­sió més fe­liç que la que hi va ha­ver en­tre Syl­via Plath i Ted Hug­hes”. Du­rant la malal­tia de Ka­rin, l’hos­pi­tal es con­ver­teix en la ca­sa de Tom. Quan la vida de Ka­rin s’aca­ba i li que­da una ho­ra, Tom res­pon al met­ge: “Ok”. Re­cor­da com es van conèi­xer en un curs

Malm­quist ofe­reix un di­a­ri d’un re­a­lis­me sin­gu­lar i hip­nò­tic, amb tra­gè­dia pe­rò amb alè nar­ra­tiu

d’es­crip­tu­ra cre­a­ti­va. Quan Ka­rin mor, Tom tor­na al seu pis amb la ne­na i no sap si se n’ha­via anat fa tres anys o tres ho­res. Als tres anys, Li­via pre­gun­ta per la se­va ma­re, i tots dos la re­cor­den fins i tot ba­llant junts per­què Ka­rin i Tom ha­vi­en ri­gut més que plo­rat quan tots dos vi­vi­en.

Lle­gir el lli­bre és viu­re la vida a ca­da mo­ment, apro­fi­tar-la, gau­dir­ne. El do­lor i l’ale­gria d’un pa­re. Un di­a­ri d’un re­a­lis­me sin­gu­lar i hip­nò­tic, amb tra­gè­dia pe­rò amb alè nar­ra­tiu. Tom és po­e­ta i fin­gi­dor. Vi­de­siin­ten­si­tatd’un­dol.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.